Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 24 KORRIK 2019 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1242 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 24 korrik 2019, ora 14:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MBAJTI MBLEDHJEN E RREGULLT http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1240 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 17 qershor 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e shtatë të rregullt për vitin 2019. Fillimisht Komisioni miratoi agjendën e mbledhjes dhe pastaj procesverbalin nga mbledhja e fundit. Në vazhdim të mbledhjes Komisioni i KPM-së ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit, respektivisht kërkesa për licencimin e OSHMA me transmetim përmes operatorit të shpërndarjes, për ripërtritje të licencës, për ndryshim të pronësisë dhe skemës programore, për ndërprerje të licencës, për ndryshimin e skemës programore si dhe për refuzimin e kërkesës për transferimin e licencës. Rastet e licencimit janë të renditura si më poshtë: · Tv Malisheva – rekomandim për licencimin e oshma me transmetim përmes operatorit të shpërndarjes · Radio Zeri i Pozheranit – rekomandim për ndërprerje të licencës; · Zico Tv – rekomandim për ndryshimin e skemës programore; · Etv – rekomandim për ripërtëritje të licencës; · Swiss Plus 1 – rekomandim për licencimin e operatorit të shpërndarjes; · Radio Aktiv – rekomandim për ndryshimin e pronësisë dhe skemës programore; · Radio Llapi – rekomandim për refuzimin e kërkesës për transferimin e licencës; Në relacion me monitorimin e mediave gjatë fushatës së zgjedhjeve, Komisioni ka shqyrtuar edhe Raportin e Monitorimit të OSHMA-ve gjatë fushatës zgjedhore gjatë fushatës për procesin e rivotimit në komunat e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potok, Zvecan dhe Leposavic. Është vlerësuar që mediat që e kanë mbuluar këtë fushatë kanë vepruar në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi. Në vazhdim të mbledhjes Komisioni ka shqyrtuar edhe një shkresë publike nga Oda Ekonomike e Kosovës në lidhje me Rregulloren për Shpërndarjen e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuele në KPM-2016/1. Pas shqyrtimit të kësaj kërkese, Komisioni gjen si të bazuar kërkesën e Odës Ekonomike të Kosovës përmes të cilës e ve në pah pozitën e pabarabartë dhe diskriminuese të ofruesve të shërbimeve mediale audiovizuale në raport me operatoret e shpërndarjes. Komisioni vendosi që Ofruesit e shërbimeve mediale audiovizuale të cilët nuk transmetojnë përmes rrjetit tokësorë lirohen nga lista e bartjes së obligueshme. Ofruesit e shërbimeve mediale audiovizuale me transmetim tokësorë (me frekuencë) mbesin pjesë e bartjes se obligueshme. Ky Vendim do të mbetet në fuqi deri në një vendim tjetër të KPM-së për këtë çështje. Komisioni ka shqyrtuar edhe një shkresë publike nga përfaqësuesit e shoqërisë civile të romëve kosovarë, gazetarë, studentë dhe intelektualë mbi sulmet e fundit ndaj pjesëtares së komunitetit rom në Kosovë. KPM është duke i përcjell me seriozitet zhvillimet e fundit lidhur me raportimet e mediave për sulmet ndaj pjesëtares së komunitetit rom në Kosovë. Janë kryer monitorimet e mediave për këto raportime dhe në rast të gjetjes së shkeljeve eventuale, KPM do të ndërmarrë masat ligjore konform legjislacionit në fuqi,me qëllim që të sigurojë pajtueshmëri të plotë me Ligjin dhe aktet nënligjore të KPM-së. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 17 QERSHOR 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1238 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 17 qershor 2019, në ora 14:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE REAGIM I KPM PËR SHKELJEN E KODIT TË ETIKËS NË DISA RAPORTIME PËR RASTIN E GRUAS ROME DHE ARRESTIMET NË VERI http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1235 Në bazë të monitorimit të Ofruesve të Shërbimeve Mediale Vizuele (OSHMA), Komisioni i Pavarur për Media ka vërejtur se disa prej tyre nuk kanë respektuar plotësisht rregullat dhe parimet etikës gjatë raportimit rreth rastit të rrahjes së një gruaje të komunitetit rom si dhe në rastin e arrestimeve të kryera në disa komuna në veri të Kosovës. Sipas Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuele 2016/03, OSHMA-të janë të obliguara që gjatë raportimit të ngjarjeve të tilla të kenë kujdes gjatë transmetimit të materialeve të cilat mund të shkaktojnë dëme, në mes tjerash që përfshijnë edhe pamje të rrahjes, apo poshtërimit publik që në këtë rast i është shkaktuar viktimës. Poashtu sipas këtij Kodi, parashihet që e drejta e privatësisë së fëmijëve duhet të respektohet dhe se nuk duhet të transmetohet asnjë informacion që mund t’i identifikojë fëmijët dhe të miturit që janë viktima apo në konflikt me ligjin. KPM ka vërejtur që gjatë disa transmetimeve të kronikave është është bërë identifikimi i gruas si dhe të dyshuarit për kryeje të këtij akti, i cili në këtë rast ka qenë person nën moshën 18 vjeçare. KPM u tërheqë vërejtjen OSHMA- ve se zbulimi i identitetit të të miturve që janë viktima të abuzimit është në kundërshtim me Kodin e Etikës, përkatësisht me të drejtat individuale si dhe Rregulloren për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në shërbimet audio-vizuele. Gjithashtu gjatë monitorimit të raportimeve lidhur me aksionin e fundit të Policisë së Kosovës për arrestimin e disa personave në veri të vendit, është vërejtur se në disa OSHMA gjatë raportimit janë shkelur të drejtat individuale të personave të arrestuar. Sipas Kodit të Etikës, parashihet që OSHMA-të duhet të respektojnë të drejtën e individit që të konsiderohet i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia nga gjykata kompetente dhe nuk duhet të transmetojnë materiale që identifikojnë personat e arrestuar apo ndaluar që sulmohen fizikisht apo verbalisht në mënyrë që i përulë apo poshtëron ata. KPM në vazhdimësi ka shprehur shqetësimin e vet lidhur me çështje të ngjashme, si gjatë komunikimit individual me të licencuarit ashtu edhe përmes njoftimeve publike, me qëllim që t’u rikujtohen të gjitha mediave obligimet ligjore dhe etike karshi publikut, e në veçanti ndaj të fëmijëve dhe të miturve si kategoria më e ndjeshme e publikut. KPM ua rikujton ofruesve të shërbimeve mediale audio-vizuele që të kenë kujdes gjatë transmetimit të çështjeve që janë të ndjeshme për shoqërinë në përgjithësi dhe individët në veçanti. Raportimet për këto raste duhet të bëhen me kujdes dhe mirëkuptim nga ana e të licencuarve, duke ndërmarrë të gjitha masat me qëllim të mbrojtjes së identitetit të viktimave, posaçërisht fëmijëve dhe të miturve edhe pse dyshohen të jenë në konflikt me ligjin. Komisioni i Pavarur i Mediave është duke monitoruar në vazhdimësi raportimin e të licencuarve lidhur me rastet e lartpërmendura, me qëllim që të sigurojë pajtueshmëri të plotë me Ligjin dhe aktet nënligjore të KPM-së. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBAJTI NJË DISKUTIM ME STUDENTËT E GAZETARISË NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1233 Kryetari i Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM) z. Muja FERATI, Nënkryetarja znj. Violeta Hyseni-Kelmendi dhe Udhëheqësja e Divizionit për Ankesa dhe Përfaqësim Herolindë Zagragja-Goçi kanë prezantuar para studentëve të Degës së Gazetarisë të Universitetit të Prishtinës rregullativën ligjore të KPM-së me të cilën rregullohen Shërbimet Mediale Audiovizuale në Republikën e Kosovës, veçanërisht Kodin e Etikës. Kryetari z.Ferati bëri hapjen e takimit, duke treguar shkurtimisht për KPM-në, ndërsa Nënkryetarja znj.Hyseni Kelmendi prezantoi kompetencat dhe juridiksionin e KPM-së, si dhe rregullimin e Shërbimeve Mediale Audiovizuale duke u bazuar në Ligjin e KPM-së dhe aktet nënligjore të nxjerra nga KPM. Zyrtarët e lartë të KPM-së iu përgjigjën pyetjeve të studentëve duke u ofruar sqarime lidhur me punën e KPM-së në monitorimin dhe rregullimin e Shërbimeve Mediale Audiovizuale, si punë e përhershme e institucionit dhe në bazë të ankesave, si dhe obligimet ligjore të të licencuarve, sidomos në respektimin e Kodit të Etikës, Rregullores për mbrojtjen e fëmijëve, Rregullores për komunikime komerciale etj. Ky takim ishte si vazhdimësi e gatishmërisë së institucionit për bashkëpunim të vazhdueshëm me studentët e gazetarisë të të gjitha universiteteve në Kosovë, me qëllim të promovimit të standardeve etike të gazetarisë, rritjes së cilësisë së raportimit në media dhe mbrojtjes së interesit të publikut. Prezantimi para studentëve të Degës së Gazetarisë të Universitetit të Prishtinës u realizua me ftesë të ligjeruesit të kësaj dege, z. Alban Zeneli. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1231 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 17 maj 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e tretë rregullt për vitin 2019. Komisioni miratoi agjendën e mbledhjes dhe procesverbalin nga mbledhja e fundit. Në vazhdim të mbledhjes shqyrtuar Komisioni shqyrtoi disa raste ligjore që kishin të bëjnë shkelje të legjislacionit të KPM-së respektivisht shkeljen e Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale. Lidhur me shkeljen e kësaj rregullore u shqyrtua një rast: Klan Kosova – Shkelje të Kodit të Etikës, pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni erdhi në përfundim se Klan Kosova është gjetur në shkelje të nenit 7 paragrafi 1 dhe 8, të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM 2016/03. Prandaj Komisioni vendosi që Klan Kosova të sanksionohet me Vërejtje në pajtim me nenin 30, paragrafi 1, të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 7, paragrafi 1 dhe 8, të Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Gjithashtu obligohet Klan Kosova që gjatë trajtimit të ngjarjeve të ngjashme të ketë kujdes të shtuar dhe të sigurohet se një gjë e tillë nuk do të përsëritet në të ardhmen Në vazhdim të mbledhjes Komisioni ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit: o Rekomandim për licencimin e Operatorit të Shpërndarjes NTSH Emonet; o Rekomandim për licencimin e Operatorit të Shpërndarjes Mts DOO; o Rekomandim për lëshimin e licencës së radios – kategori regjionale – Pejë; o Rekomandim për lëshimin e licencës së radios – kategori regjionale – Prizren; o Rekomandim për lëshimin e licencës së radios – kategori regjionale – Prishtinë; o Rekomandim për lëshimin e licencës së radios – kategori lokale – Istog; o Rekomandim për lëshimin e licencës së radios – kategori lokale – Obiliq. Pas shqyrtimit të këtyre rasteve, Komisioni i miratoi rekomandimet për dhënie të licencës për Operatoret e Shpërndarjes si dhe rekomandimet për lëshimin e licencës së radios në 5 komuna të Kosovës. . KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 17 MAJ 2019 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1229 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 17 maj 2019, ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM PRITI NË TAKIM PUNE NJË GRUP TË GAZETARËVE TË RINJ KOSOVAR http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1227 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), priti sot në takim pune një grup gazetarësh të rinj nga Kosova, në kuadër të një vizite studimore të organizuar nga OSBE. Grupi i gazetarëve u prit nga Ushtruesi i Detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv, z. Luan Latifi së bashku me zyrtarë tjerë të Zyrës Ekzektuive. z. Latifi fillimisht u uroi mirëseardhje gazetarëve dhe potencoi se KPM si institucion është i gatshëm që çdo herë të ofrojë mundësi për takime të tilla e posaçërisht me gazetarë të rinj, në lidhje çështjet që kanë të bëjnë me rregullimin e mediave në vend. Në vazhdim të takimit janë prezantuar dhe sqaruar në detaje roli i KPM-së, si rregullator i vetëm dhe i pavarur për mediat audio vizuale në Republikën e Kosovës. Në pika të shkurta u paraqit puna dhe aktivitetet e KPM-së, në monitorimin e zbatueshëmrisë së legjislacionit nga ana e të licencuarve si dhe veprimet e ndërmarra nga KPM-ja. Në vazhdim të takimit u prezantua nga ana e Departamentit të Monitorimit dhe Analizës puna KPM-së sa i përket monitorimit të përmbajtjeve programore si dhe puna e Departamentit Ligjor për të siguruar që këto përmbajtje të jenë në pajtueshmëri me legjislacionin e KPM-së në fuqi. Pjesëmarrësve gjithashtu iu ofruan informacione rreth themelimit, funksionimit dhe aktiviteteve të KPM-së në përgjithësi si dhe u ofruan sqarime tjera për pyetjet e parashtruara për çështjet që kanë të bëjnë me rregullimin e të licencuarve si dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me shërbimet mediale audiovizuele në përgjithësi. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM DISKUTON ME STUDENTËT E GAZETARISË KODIN ETIK DHE AKTET TJERA QË RREGULLOJNË OFRUESIT E SHËRBIEMVE MEDIALE AUDIO-VIZUELE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1225 Nënkryetarja e Komisionit të Pavarur për Media (KPM), znj. Violeta Hyseni Kelmendi, Ushtruesi i Detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv, z. Luan Latifi dhe Udhëheqësi i Divizioinit për Monitorim dhe Analiza, z. Mirand Tafarshiku kanë prezantuar para një grupi studentësh të Universitetit AAB rregullativën ligjore të KPM-së, që rregullon Shërbimet Mediale Audio-Vizuele në Kosovë, me theks të veçantë Kodin Etik. znj. Hyseni Kelmendi tha se rregullimi i mediave audio-vizuele në Kosovë është në përputhje me standardet ndërkombëtare të transmetimit dhe të të drejtave të njeriut, duke mbrojtur interesin publik si dhe duke promovuar demokracinë, sundimin e ligjit, lirinë e shprehjes dhe pluralizmin medial. “Është shumë e rëndësishme për ju si studentë dhe gazetarë të ardhshëm që të njihni aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë mediat, të kuptoni rregullat e etikës siç janë paanshmëria dhe saktësia e lajmit, respektimi i të drejtave individuale përfshirë të drejtën për privatësi, mos-transmetimin e materialeve që promovojnë apo nxisin aktivitete kriminale, mos-nxitjen e gjuhës së urrejtjes, respektimin e të drejtës për privatësi të fëmijëve dhe të të miturve etj”, tha nënkryetarja e KPM-së. Ndërsa Ushtruesi i Detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv, z. Luan Latifi dhe Udhëheqësi i Divizionit për Monitorim dhe Analiza, z. Mirand Tafarshiku ofruan sqarime për studentët në pyetjet e tyre lidhur me plagjiaturën në media, mbrojtja e fëmijëve dhe të miturve, masat që ndërmerr KPM kur mediat audio-vizuele shkelin kodin e etikës dhe rregulloret tjera të institucionit, qoftë në bazë të ankesave të palëve apo monitorimit ex-officio. Gjatë prezantimit, z. Latifi foli edhe për rëndësinë e Edukimit Medial dhe rolin e rregullatorit në zhvillimin e kësaj platforme. Zyrtarët e lartë të KPM-së shprehën gatishmërinë e institucionit për bashkëpunim të vazhdueshëm me studentët e gazetarisë të të gjitha universiteteve në Kosovë me qëllim të promovimit të standardeve etike të gazetarisë, rritjes së cilësisë së raportimit në media dhe mbrojtjes së interesit të publikut. Ky prezantimi i akteve nënligjore të KPM-së para studentëve të vitit të tretë të gazetarisë të Universitetit AAB u realizua me ftesë të profesoreshës së lëndës “Gazetaria Online”, znj.Ilire Zajmi Rugova. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MORI PJESË NË KONFERENCËN SHKENCORE TË ORGANIZUAR ME RASTIN E 20 VJETORIT TË THEMELIMIT TË AUTORITETIT TË MEDIAVE AUDIOVIZIVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (AMA) http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1223 Më 3 maj 2019, një delegacion i Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM), i kryesuar nga Kryetari i Komisionit të KPM-së z.Muja FERATI dhe U.D. Kryeshef Ekzektuiv të KPM-së z. Luan LATIFI, morën pjesë në ngjarjen e shënimit të 20 vjetorit të themelimit të Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), të Republikës së Shqipërisë.Fillimisht delegacioni i KPM-së u prit nga Kryetari i AMA-s z. Gentian SALA dhe Prof. Assoc. Dr. z. Mark MARKU, Përgjegjës i Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit në UT, të cilët ishin organizatorë të Konferencës me titullin “Tregu i Medias Audiovizive, sjellja e audiencave dhe kuadri rregullator”. Kryetari i Komisionit të Pavarur për Media z. Muja FERATI mbajti një fjalë rasti, ku përshëndeti fillimin e punimeve të konferencës shkencore. Z. FERATI paraqiti vlerësimin e tij për bashkëpunimin e KPM-së me AMA-n, prezantoi rolin dhe mandatin e KPM-së si dhe zhvillimet e fundit rreth digjitalizimit në Kosovë. Gjatë fjalimit të tij, z. FERATI tregoi edhe për rëndësinë e pluralizmit medial në Kosovë. Sfidë që është aktuale nga rregullatorët në përgjithësi, gjatë prezantimit të tij në konferencën e mbajtur, z. FERATI i vuri theks të vecantë edhe rolit të rregullatorëve në relacion me Edukimin Medial, si një platformë e re në fushën rregullimit të mediave. Temat kryesore që u trajtuan në Konferencë ishin: tregu i medias dhe operatorët audiovizivë; sjellja e audiencave dhe programacioni; rregullimi dhe vetërregullimi në përgjigje të zhvillimeve teknologjike. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE