Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR TRE ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1110 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në, bën ftesë publike për nominime për tre (3) anëtarë të KPM-së: një (1) nga radhët e komunitetit shqiptar dhe dy (2) nga radhët e komuniteteve jo shqiptare në Republikën e Kosovës. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 19 janar 2018 deri më 5 shkurt 2018, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarët të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KATËRMBËDHJETË E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1108 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 21 dhjetor 2017, ka mbajtur mbledhjen e katërmbëdhjetë me radhë të cilën e kryesoi Kryetari z. Adnan MEROVCI. Pas miratimit të agjendës dhe dy procesverbaleve nga mbledhjet paraprake, KPM miratoi amandamentimin (ndryshimin e neneve 11) e dy Rregulloreve: Rregullore KPM 2017/06 për Tarifën Vjetore për Licencë dhe Rregulloren KPM 2017/07 për Komunikimet Komerciale Audiovizuale . Komisioni poashtu ka shqyrtuar edhe tekstin e Strategjisë për Kalim në Transmetim Digjital të harmonizuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2012 për Procedurat, Kriteret dhe Metodologjinë e Përgatitjes dhe Miratimit të Dokumenteve Strategjike dhe Planeve për Zbatimin e Tyre të cilin e ka miratuar për ta dërguar për miratim në Qeveri. KPM ka përgatitur Strategjinë për Kalim në Transmetim Digjital në vitin 2015 dhe e ka dërguar për miratim në Qeveri. Strategjia është përfunduar pas një procesi gjithpërfshirës konsultativ dhe në bashkëpunim me institucionet relevante të Kosovës, ato ndërkombëtare dhe me përfaqësues të industrisë mediale. Harmonizimi i Strategjisë së KPM-së me Udhëzimin Administrativ Nr.02/2002 është kërkuar nga Zyra për Planifikim Strategjik e Zyrës së Kryeministrit si parakusht për miratim nga Qeveria. KPM ka vazhduar edhe me trajtimin e disa rasteve ligjore për mossjellje të ditarëve A dhe B gjatë fushatës për Zgjedhjet e Përgjithshme, Zgjedhjet Lokale dhe Balotazh gjatë vitit 2017 në Republikën e Kosovës. Këto raste janë vlerësuar të jenë në shkelje të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme për të cilat është marrë vendim sanksionues me Vërejtje. Në relacion me monitorimin e mediave gjatë fushatës së zgjedhjeve, Komisioni ka shqyrtuar edhe Raportin e monitorimit të mediave gjatë fushatës për procesin e rivotimit në komunën e Istogut. Është vlerësuar që mediat që e kanë mbuluar këtë fushatë kanë vepruar në pajtueshmëri. Në fund të mbledhjes, KPM miratoi kërkesën e Operatorit të Shpërndarjes High Speed SHPK për ndërprerje të licencës. Vendimet individuale nga kjo mbledhje do të publikohen pasi të jenë dërguar tek të licencuarit. KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA MË 21 DHJETOR 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1106 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 21 dhjetor 2017, në ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1104 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 29 nëntor 2017, mbajti mbledhjen e rregullt. Fillimisht Komisioni miratoi agjendë mbledhjes për të vazhduar me shqyrtimin e Raportit të Monitorimit të Mediave gjatë fushatës së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, respektivisht balotazhit për kryetar të komunave në ato komuna ku ka pasur garë zgjedhore. Monitorimi ka zgjatur 7 ditë, pra fushata zgjedhore dhe heshtja zgjedhore, prej 13 deri më 19 nëntor 2017. Komisioni miratoi Raportin e Monitorimit të Mediave gjatë fushatës së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale dhe për më shumë detaje Raportin e Monitorimit të plotë mund ta gjeni në ueb faqen e KPM-së. Sa i përket shkeljeve që KPM ka identifikuar në monitorimin e shërbimeve mediale audiovizuale, janë iniciuar disa raste ligjore të cilat kanë të bëjnë me shkelje të Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave, Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073, ku KPM është institucion përgjegjës për zbatimin e tij. Komisioni i KPM-së ka shqyrtuar të gjitha këto raste të shkeljeve ligjore. Pas shqyrtimit të rasteve Komisioni erdhi në përfundim se disa prej këtyre rasteve janë subjekte që kanë kryer në shkelje edhe në zgjedhjet e kaluara ku janë sanksionuar me masa sanksionues gjoba, por edhe në këtë raund të dytë të zgjedhje kanë përsëritur shkelje. Lidhur me masat sanksionuese për këto raste rasteve Komisioni vendosi: Janë gjetur në shkelje të Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073 dhe sanksionohen këto shërbime mediale audiovizuale: TRIBUNA CHANNEL - sanksionohet me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), TV MOST - sanksionohet me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), TV PULS - sanksionohet me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), TV MIR - sanksionohet me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), TV DUKAGJINI - sanksionohet me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro), RTK 1 - sanksionohet me masën gjobë në vlerë prej 1000 € (një mijë euro). TV PRIZRENI - gjithashtu për shkelje të Kreut VIII të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës Nr. 03/L-073, sanksionohet me masën Vërejtje, për shkak se është hera e parë që është gjetur në shkelje nga monitorimi i zgjedhjeve. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE VLORË BERISHA JE IMENOVANA ZA ČLANICU NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1102 Skupština Republike Kosova na sednici održanoj 30. novembara 2017. godine, razmotrila preporuku AD HOC Komisije za Izbor kandidata za članove Nezavisne Komisije za Medije i izabrana je za članicu NKM-a gda. Vlorë Berisha . Mandat Članova NKM-a su određeni žlebom, kako je predvidjeno članom 13, paragrafa 2, Zakona Br.04/L-44 za NKM, odnosno madant g-da. Vlorë Berisha traje 3 (tri) godine. Sa ovim imenovanjem, Komisija NKM-a je u potpunom sastavu od sedam članova, kao sto je predviđeno Zakonom za NKM. NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE VLORË BERISHA EMËROHET ANËTARE E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1101 Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur me 30 nëntor 2017, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatit për anëtar të Komisionit të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur znj. Vlorë Berisha anëtare të KPM-së. Mandatet e anëtarëve të KPM-së janë të përcaktuara me short, siç parashihet me nenin 13, paragrafi 2, i Ligji Nr. 04/L-44 për KPM-në, respektivisht mandati i znj. Vlorë Berisha është mandat 3 (tre) vjeçar. Me këtë emërim, Komisioni i KPM-së tani është në përbërje të plotë prej shtatë anëtarësh, ashtu siç e parasheh Ligji për KPM-në. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM PUBLIKON RAPORTIN E MONITORIMIT TË MEDIAVE GJATË FUSHATËS SË RAUNDIT TË DYTË TË ZGJEDHJEVE LOKALE 2017 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1099 Në mbledhjen e mbajtur me 29 nëntor 2017, Komisioni i Pavarur i Mediave ka miratuar Raportin e Monitorimit të Mediave gjatë fushatës së raundit të dytë të zgjedhjeve lokale 2017. Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) ka bërë monitorimin e Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio-vizuale (OSHMA) të cilat kanë mbuluar fushatën e Zgjedhjeve Lokale 2017. Periudha e monitorimit ka zgjatur prej 13 deri më 19 nëntor 2017. Raporti prezanton të gjeturat nga monitorimi i performancës së OSHMA-ve gjatë mbulimit të fushatës pesë (5) ditore si dhe heshtjes zgjedhore. Monitorimi ka pasur për qëllim vlerësimin e performancës së OSHMA-ve, në pajtim me Kreun VIII “Mediat gjatë fushatës së zgjedhjeve” të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme. Të gjeturat nga monitorimi i realizuar, janë prezantuar në raportin të cilin KPM e publikon sot. Në këtë monitorim janë përfshirë 24 ofrues të shërbimeve mediale audio-vizuele, prej të cilëve nëntëmbëdhjetë (19) janë OSHMA me transmetim tokësor që u takojnë kategorive me mbulim nacional, regjional dhe lokal dhe pesë (5) OSHMA me program gjeneralistik që transmetojnë përmes operatorëve të shpërndarjes. Gjatë analizës është bërë edhe vlerësimi për mënyrën e prezantimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të, (nëse ka pasur nxitje të urrejtjes, gjuhë të papërshtatshme, denigruese, fyerje, shpifje apo shkelje të dispozitave tjera të dhëna në Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës) në pajtim me Kodin e Etikës dhe standardet profesionale të gazetarisë Gjatë monitorimit janë vlerësuar: paanshmëria në raportim, hapësira e ofruar për Subjekt i Certifikuar Politik (SÇP), gjuha e përdorur si dhe pajtueshmëria me obligimet që dalin nga Kreu VIII të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme. Ashtu si edhe në raportin e kaluar, pikat kryesore nga të gjeturat e këtij raporti mbeten: - Përmes hapësirës së ofruar me pagesë dhe pa pagesë, OSHMA-të kanë ofruar mundësi për shpalosjen e programeve politike të SCP-ve të cilët ishin pjesë e garës për balotazh 2017. - Raportimi i OSHMA-ve gjatë mbulimit të fushatës ishte kryesisht neutral, ndërsa në të shumtën e rasteve edhe renditja në prezantimin e fushatave të SCP-ve në edicionet e lajmeve ishte e balancuar dhe me rotacion. - Gjuha e përdorur në media gjatë kësaj fushate ka qenë kryesisht në pajtim me Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale. - OSHMA-të me mbulim tokësor nacional si dhe ato të cilat transmetojnë përmes operatorëve të shpërndarjes kanë mbuluar fushatën për balotazh në shumicën e komunave ndërsa, OSHMA-të me mbulim tokësor regjional dhe lokal përcollën kryesisht fushatën e kandidatëve të SCP-ve të cilat garuan në komunat ku ato operojnë. - Sa i përket distribuimit të kohës (sasisë së dhënë) në edicionet e lajmeve, OSHMA-të kanë ofruar hapësirë më të madhe kryesisht për SCP-të të cilat kanë pasur aktivitete dhe fushatë më të dendur si dhe ato që kanë garuar në më shumë komuna. - OSHMA-të të cilat transmetojnë në gjuhën serbe kanë transmetuar kryesisht fushatat e SCP-ve nga radhët e komunitetit serb. - Vlen të përmendet fakti se gjatë mbulimit të fushatës për balotazh nuk ka pasur transmetim të pikave reklamuese politike me prezencë të fëmijëve. Raportin e plotë mund ta gjeni këtu: Raporti i Monitorimit të Mediave gjatë raundit të dytë të Zgjedhjeve Lokale 2017 KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 29 NËNTOR 2017 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1095 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 29 nëntor 2017, në ora 12:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1094 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 22 nëntor 2017, ka mbajtur mbledhjen e dymbëdhjetë me radhë. Në këtë mbledhje të kryesuar nga Kryetari z. Adnan MEROVCI, pas miratimit të procesverbalit nga mbledhja paraprake, KPM ka miratuar Raportin e tremujorit të tretë korrik-shtator 2017, i cili i dorëzohet Kuvendit të Republikës së Kosovës në pajtueshmëri me nenin 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave. KPM ka analizuar ecurinë e punës që është kryer lidhur me monitorimin e fushatës zgjedhore në raundin e dytë të zgjdhejeve lokale. KPM së shpejti do të pubikojë raportin me të gjeturat e përgjithshme për monitorimin e mediave gjatë fushatës së zgjedhjeve të balotazhit. KPM në këtë mbledhje ka shqyrtuar dy raste ligjore, që kanë të bëjnë me shkelje të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audiovizuale KPM-2016/03 dhe shkele të Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës. Shqyrtimi i ankësës së palës z.Gani Bajraktari ndaj RTK 1 lidhur me mosdhëninen e të drejtës së demantit për palën ankuese. Pas shqyrtimit të ankesës, KPM erdhi në përfundim se RTK ka kryer shkelje të Kodit të Etikës për Shërbimet Mediale Audiovizuale KKPM-2016/03, respektivisht Nenit 6 dhe Nenit 10. KPM vendosi që RTK1 në afat prej 7 ditësh të transmetojë reagimin e z. Bajraktari, ashtu siç përcaktohet me nenin 10, paragrafi 2, i Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Gjithashtu në lidhje me këtë shkelje KPM vendosi që në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit të KPM-së, RTK 1, të sanksionohet me Vërejtje, për shkelje të nenit 6, paragrafi 2, dhe nenit 10, paragrafi 1 dhe 2, të Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Shyqrtimi i rastit të shkeljes nga TV ZOOM për mossjellje të arkivës. Pas shqyrtimit të këtij rasti KPM ka gjetur se TV Zoom ka kryer shkelje të nenit 5, paragrafi 2, të Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës, respektivisht mossjellje të arkivës. KPM vendosi që në pajtim me nenin 30, paragrafi 1.3, të Ligjit të KPM-së, TV Zoom të sanksionohet me gjobë në vlerën prej 1.000 (njëmijë) euro për shkelje nenit 5, paragrafi 2, të Kushteve dhe Termeve të Përgjithshme të Licencës. Po ashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe tri raste të licencimit dhe ka marrë vendime: Miratim të kërkesës për ndryshim të pronësisë për operatorin e shpërndarjes ARTMOTION;Miratim të kërkesës për ndryshim të pronësisë së Ofruesit të Shërbimit Medial Audiovizual ZICO TV;Miratim të kërkesës për ndryshim të lokacionit të transmetuesit për RADIO MARIA; KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA FTESË PUBLIKE PËR KOMENTE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1092 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), ka aprovuar për dëgjim publik këto draft rregullore: - Draft Rregullore për Tarifen Vjetore për Licencë - Draft Rregullore për Komunikimet Komerciale Audiovizuale Bazuar në nenin 8 paragrafi 2, të Ligjit për KPM-në Nr. 04/L-44, KPM u bën ftesë publike përfaqësuesve të shërbimeve mediale audio-vizuale dhe palëve tjera të interesuara për të ofruar komente me shkrim për draft rregulloret e lartpërmendura. KPM fton përfaqësuesit e shërbimeve mediale audio-vizuele dhe palët e tjera të interesuara, që komentet e tyre me shkrim t’i dërgojnë prej 22 nëntor 2017 deri më 13 dhjetor 2017 në orën 16:00. Komentet mund t'i adresoni teK Komisioni i Pavarur i Mediave, Rr.Ul.Str. Perandori Justinian Nr. 124, Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë, apo t'i dërgoni ato përmes: • e-mailit: info@kpm-ks.org; Ju lutem gjeni të bashkangjitur edhe Memon Sqaruese.