Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/ Komisioni i Pavarur për Media http://www.kpm-ks.org/images/logo_kpm.png http://www.kpm-ks.org MË 21 MARS 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1200 Mbledhja e rregullt e KPM-së mbahet më 21 mars 2019, në ora 13:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE FTESË PUBLIKE PËR NOMINIME PËR NJË ANËTARË TË KPM-së http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1198 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), bazuar në nenin 11 të Ligjit Nr. 04/L-44 për KPM-në dhe Vendimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.06-V-321, datë 28.02.2019, bën ftesë publike për nominime për një (1) anëtarë të KPM-së nga radhët e komunitetit jo shumicë. Nominimet mund të bëhen nga çdo person apo organizatë e regjistruar ligjërisht në Republikën e Kosovës. Nominimet pranohen nga data 8 mars 2019 deri më 22 mars 2019, në orën 16:00. Dokumentet e nominimit mund të dorëzohen personalisht në Zyrën e KPM-së apo të skanuara përmes emaili në info@kpm-ks.org. Informatat lidhur me kualifikimet, proceduarat dhe formularët për nominime për anëtarë të KPM-së mund t’i gjeni këtu: Pakoja për Nominime. Informata shtesë lidhur me procesin e nominimit mund të kërkoni edhe përmes: - emailit në info@kpm-ks.org; dhe arsim.dreshaj@kpm-ks.org - telefonit në numrin kontaktues 038 245 031, si edhe - personalisht duke u paraqitur në zyrën e Komisionit të Pavarur për Media, në adresën Rruga Perandori Justinian nr. 124 Qyteza Pejton, 10000 Prishtinë. Komisioni i Pavarur i Mediave NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1196 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 22 shkurt 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2019. Pas miratimit të agjendës, u miratua procesverbali nga mbledhja e kaluar. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit, respektivisht kërkesa për ripërtritje të licencës për këto raste: · POSITIVE GOLD – Kërkesë për ndryshimin e pronarit si person fizik të OSHMA-ve: Positiv Gold TV, Suite TV dhe Travelingo TV; · KLAN KOSOVA – Kërkesë për ripërtëritjen e licencës së OSHMA; · PROGRES – Kërkesë për ripërtëritjen e licencës së OSH; Pas shqyrtimit të këtyre rasteve, Komisioni i miratoi kërkesën për për ndryshimin e pronarit si person fizik të OSHMA, dhe dy kërkesat për ripërtëritje të licencës të OSHMA dhe për Operator të Shpërndarjes. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS MË 22 SHKURT 2019 http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1194 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 22 shkurt 2019, ora 10:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KONKURS PUBLIK PËR DHËNIEN E LICENCAVE TË REJA PËR TRANSMETIMIN E PROGRAMEVE NË RADIO, NË SHTATË (7) KOMUNA TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1191 KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE Në bazë të nenit 21, 22 dhe 23 të ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave (Ligji Nr. 04/L-44), në takimin e datës 31 janar 2019, anëtarët e KPM-së morën vendim për të shpallur: KONKURS PUBLIK për dhënien e licencave të reja për transmetimin e programeve në radio, në shtatë (7) komuna të Republikës së Kosovës Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), duke u bazuar në kërkesat e pranuara si dhe në interesimet e vazhdueshme të kandidatëve, për licenca për ofrimin e shërbimeve mediale audio, ka bërë vlerësimin mbi nevojën dhe mundësinë e shpalljes së frekuencave të lira në disa komuna të Republikës së Kosovës. Është vlerësuar se ka mungesë të shërbimeve mediale audio në nivel lokal dhe regjional, duke përfshirë këtu edhe mungesën e shërbimeve mediale audio në gjuhë të minoriteteve, mungesën e pluralizmit medial apo edhe nevojën për zhvillimin e mëtejshëm të këtij pluralizmi. Ky vlerësim është bërë duke u bazuar në Ligjin e KPM-së, respektivisht nenin 9 të këtij ligji, i cili përcakton Politikën e Transmetimit në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, KPM ka konfirmuar edhe mundësitë teknike për frekuencat e lira, të cilat janë në pajtim me planin frekuencor të Republikës së Kosovës dhe që të njëjtat mund të dalin në konkurs për dhënien në shfrytëzim kandidatëve të cilët i plotësojnë më së miri kriteret konkurruese. Komunat për të cilat do të bëhet shpallja e frekuencave të lira për licencimin e radio stacioneve, sipas kërkesave dhe nevojave të qytetarëve të Republikës së Kosovës, janë paraqitur në tabelën si me poshtë: Komuna Kategoria e licencës dhe numri i frekuencave Gjuha e transmetimit 1. Pejë Regjionale – 1 frekuencë Lokale – 1 frekuencë Shqipe 2. Istog Lokale – 2 frekuenca 1. Shqipe; 1 Boshnjake 3. Prizren Regjionale – 1 frekuencë Shqipe 4. Prishtinë Regjionale – 1 frekuencë Shqipe 5. Rahovec Lokale – 2 frekuenca 1. Shqipe; 1 Serbe 6. Obiliq Lokale – 1 frekuencë Shqipe 7. Elez Han Lokale – 1 frekuencë Shqipe Konkursi për aplikime mbetet i hapur 30 ditë, duke filluar nga data 15 shkurt 2019 deri më 15 mars 2019, deri në ora 16:00. Kategoria e radiove me mbulim regjional i përket Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio të cilat mbulojnë me sinjal radio, përmes një frekuence, nga 30% deri në 60% të territorit të Republikës së Kosovës. Kategoria e radiove me mbulim lokal i përket Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio të cilat ofrojnë mbulim me sinjal radio, përmes një frekuence, deri në 3 komuna (deri në 30% të territorit të Republikës së Kosovës). PROCEDURAT DHE KRITERET PËR APLIKIM Procedurat e aplikimit për licencë të KPM-së, si dhe për caktimi i kritereve kualifikuese dhe konkurruese për të marrë pjesë në këtë konkurs publik janë të bazuara kryesisht në nenin 22 të Ligjit dhe akteve nënligjore të KPM-së. Dokumentet bazë, si dhe aktet nënligjore të nevojshme për plotësimin dhe parashtrimin e aplikimit për licencë të KPM-së, janë të listuara si në vijim: 1. Forma e Aplikacionit 2. Rregullorja KPM-2017/02 për Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale 3. Regullorja KPM-2017/06 për Tarifën Vjetore për Licencë Të gjitha dokumentet e bashkangjitura, që do të jenë pjesë përbërëse e aplikacionit, duhet të jenë origjinale, apo të njëjtat duhet të jenë të noterizuara tek noteri (aty ku është e aplikueshme); Përgjigjet duhet të jenë sa më të hollësishme dhe secila përgjigje duhet të radhitet sipas pyetjeve në bazë të numrit / shkronjës së secilës pikë të paraqitur në këtë aplikacion. Aplikacioni duhet të plotësohet duke u bazuar plotësisht në aktet nënligjore të paraqitura si më lartë. Aplikacionet si dhe të gjitha materialet përcjellëse do të pranohen vetëm në gjuhën shqipe apo serbe, në pajtim me ligjin për Gjuhët Zyrtare në Republikën e Kosovës. Vlerësimi i aplikacioneve të pranuara brenda afatit të caktuar nga KPM do të bëhet duke u bazuar në Rregulloren 2014/02 për Vlerësimin e Aplikacioneve për Licencë të KPM-së. Preferohet që pyetjet që mund të keni lidhur me procesin e aplikimit, t’i bëni me shkrim, duke i drejtuar tek Departamenti i Licencimit i Zyrës Ekzekutive të Komisionit të Pavarur për Media në vëmendje të Nuredin Islami nuredin.islami@kpm-ks.org. Aplikacionet duhet të dërgohen në 2 kopje fizike, në adresën e mëposhtme: Rr. “Perandori Justinian”, nr. 124, Qyteza Pejton,10000, Prishtinë Për më shumë detaje vizitoni ueb faqen e KPM-së www.kpm-ks.org KPM reagon lidhur me formën e raportimit nga disa media për viktimën e abuzimit seksual në Drenas http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1189 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) reagon ndaj formës së raportimit të disa ofruesve të shërbimeve mediale audio-vizuele të cilët nuk kanë respektuar plotësisht rregullat dhe parimet etikës gjatë raportimit të abuzimit seksual të një miture në Drenas nga një mësimdhënës dhe një polic. KPM në vazhdimësi ka shprehur shqetësimin e vet lidhur me çështje të ngjashme, si gjatë komunikimit individual me të licencuarit ashtu edhe përmes njoftimeve publike, me qëllim që t’u rikujtohen të gjitha mediave obligimet ligjore dhe etike karshi publikut e në veçanti ndaj të fëmijëve dhe të miturve si kategoria më e ndjeshme e publikut. KPM u tërheqë vërejtjen të licencuarve se zbulimi i identitetit të të miturve që janë viktima të abuzimit është në kundërshtim me Kodin e Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale, përkatësisht me të drejtat individuale. Paraqitja e tillë e identitetit të fëmijëve dhe të miturve në programe paraqet shkelje të legjislacionit të KPM-së që mbron të miturit, më saktësisht Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM 2016/03 dhe Rregullores KPM 2013/01 për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuale. Kodi i Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM 2016/03 rregullon çështje që kanë të bëjnë edhe me mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve sa i përket përmbajtjes së dëmshme dhe fyese. Ashtu siç specifikohet në Nenin 9 të Kodit Etik, pika 1 ”E drejta e privatësisë së fëmijëve duhet të respektohet gjithmonë. Pasi që publiciteti i panevojshëm apo etiketimi i gabuar mund t’i dëmtojë ata, fëmijët dhe të miturit që janë viktima të abuzimit apo në konflikt me ligjin nuk duhet të identifikohen, drejtpërdrejt apo tërthortë. Nuk duhet të transmetohet asnjë informacion që mund t’i identifikojë ata”. Gjithashtu në Nenin 9 të Kodit Etik, pika 8 specifikon se “OSHM-të duhet të kujdesen për mirëqenien fizike, emocionale dhe dinjitetin e të miturve (nën moshën 18 vjeç) të cilët marrin pjesë në program apo janë të përfshirë në ndonjë mënyrë tjetër. Kjo vlen pavarësisht pëlqimit paraprak nga një prind apo një i rritur i cili është përgjegjës për të miturin”. Ndërsa Rregullorja KPM 2013/01 për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuale, përcakton mënyrën e kategorizimit, sinjalizimit dhe kohën e transmetimit të përmbajtjeve të tilla, si dhe mbrojtjen dhe respektimin e identitetit të fëmijëve dhe të miturve në programe. KPM ua rikujton ofruesve të shërbimeve mediale audio-vizuele se ata persona që janë prekur nga tragjedia apo pikëllimi duhet të trajtohen me ndjeshmëri, respekt dhe maturi, duke e respektuar të drejtën e plotë të privatësisë të tyre. Komisioni i Pavarur i Mediave është duke monitoruar në vazhdimësi raportimin e të licencuarve lidhur me rastin e lartpërmendur, me qëllim që të sigurojë pajtueshmëri të plotë me Ligjin dhe aktet nënligjore të KPM-së. NJOFTIM NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1187 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 31 janar 2019 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, ka mbajtur mbledhjen e parë rregullt për vitin 2019. Fillimisht Komisioni miratoi agjendën e mbledhjes dhe pastaj procesverbalin nga mbledhja e fundit. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka shqyrtuar Raportin Tremujor tetor – dhjetor 2018 për punën e KPM-së. Pas shqyrtimit Komisioni miratoi raportin për t’u përcjell në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sipas procedurës duke u bazuar në obligimin ligjor që del nga neni 15 i Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave. Komisioni shqyrtoi disa raste ligjore që kishin të bëjnë shkelje të legjislacionit të KPM-së respektivisht shkelje e Kodit te Etikes së KPM-së, Rregullores KPM-2013/01 për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuale dhe Rregullores për të Drejtën e Autorit. Lidhur me shkeljen e Kodit te Etikes së KPM-së u shqyrtua një rast: -RTK 1 – ankesë nga z.Milaim Sejdinit kundër RTK1 për shkelje të Kodit te Etikes. Komisioni ka shqyrtuar rastin, ku janë ndjekur të gjitha procedurat dhe hapat ligjor, prandaj pas shqyrtimit Komisioni vendosi: Urdhërohet RTK 1 që në afat prej shtatë (7) ditësh t’i ofrojë Palës Ankuese të drejtën për t’u deklaruar në lidhje me kroniken “Përmirësimet në Arsim" në mënyrë që Palës t’i sigurohet një prezantim objektiv dhe korrekt, ashtu siç përcaktohet me nenin 6, paragrafi 7, të Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Sanksionohet RTK 1 me gjobë në vlerën prej 2,000 (dymijë) euro, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1.3 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 6, paragrafi 1 dhe 7 të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM-2016/03. Lidhur me shkeljen e Rregullores KPM-2013/01 për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuale u shqyrtuan dy raste: -TV Vali dhe TV Puls - Pas shqyrtimit të këtyre rasteve Komisioni i KPM-së ka ardh në përfundim se të gjitha subjektet e lartpërmendura kanë shkelur Rregulloren KPM-2013/01 për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet mediale audio vizuale. Komisioni vendosi që të obligojë të gjitha subjektet e cekura që në afat prej dhjetë (10) ditësh të bëjnë kategorizimin e përmbajtjeve të cilat i transmetojnë, t’i paralajmërojnë ato para fillimit me sinjal verbal dhe akustik dhe t’i identifikojnë me simbolin përkatës vizual gjatë tërë kohëzgjatjes së tyre sipas kategorizimit të programeve të përcaktuara me Rregulloren KPM-2013/01. Gjithashtu obligohen të gjitha subjektet e cekura që, duke u bazuar në nenin 3 paragrafi 5 të Rregullores KPM-2013/01, të nxjerrë Kodin Praktik në të cilin do të përcaktojnë standardet vetërregulluese për transmetimin e programeve që mund të kenë ndikim të dëmshëm tek fëmijët dhe të miturit, dhe këtë Kod të miratuar ta sjellin në KPM brenda tridhjetë (30) ditësh. Ndërsa lidhur me shkeljet e kryera deri tani Komisioni vendosi të sanksionojë të gjitha subjektet e cekura me masën sanksionuese Vërejtje, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 6, paragrafi 3 dhe 4 dhe nenit 7, paragrafi 1 dhe 3, të Rregullores për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuale KPM 2013/01. Lidhur me shkeljen e Rregullores KPM-2013/02 për të Drejtën e Autorit në Shërbimet Mediale Audiovizuale u shqyrtua një rast: -Tribuna Channel - Komisioni ka shqyrtuar rastin, ku janë ndjekur të gjitha procedurat dhe hapat ligjor, prandaj pas shqyrtimit Komisioni vendosi: Obligohet Tribuna Channel që ta ndërpresë menjëherë transmetimin e përmbajtjeve për të cilat nuk posedon marrëveshje valide të të drejtave të autorit dhe të sigurohet se një gjë e tillë nuk do të përsëritet, siç e përcakton neni 5, paragrafi 2, i Rregullores KPM-2013/02. Sanksionohet Tribuna Channel me gjobë në vlerën prej 1,000 (njëmijë) euro në pajtim me nenin 30, paragrafi 1.3 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 4, paragrafi 1, të Rregullores KPM-2013/02 për të Drejtën e Autorit në Shërbimet Mediale Audiovizuale. Lidhur me shkeljen e Rregullores KPM-2017/07 për Komunikimet Komerciale Audiovizuale u shqyrtua një rast: -Tribuna Channel - Komisioni ka shqyrtuar rastin, ku janw ndjekur të gjitha procedurat dhe hapat ligjor, prandaj pas shqyrtimit Komisioni vendosi: që të sanksionojë Tribuna Channel me Vërejtje, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 10, paragrafi 1, dhe nenit 11, paragrafi 1, të Rregullores KPM-2017/07 për Komunikimet Komerciale Audiovizuale. Gjithashtu në këtë mbledhje KPM ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit: · Operator i Shpërndarjes EGC – kërkesë për ndërprerje të licencës · Operator i Shpërndarjes Intersat – kërkesë për ndërprerje të licencës · Operator i Shpërndarjes Drinia Net – kërkesë për ndërprerje të licencës · Operator i Shpërndarjes Albi@Net – kërkesë për ndërprerje të licencës · Ofrues i Shërbimit Medial Aaudiovizual American TV of Kosova – kërkesë për licencë të OSHMA përmes operatorëve të shpërndarjes Pas shqyrtimit të këtyre rasteve, Komisioni i miratoi kërkesën për licencë të OSHMA përmes operatorëve të shpërndarjes, si dhe kërkesat për ndërprerje të licencës për katër Operatorë të Shpërndarjes. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE MË 31 JANAR 2019 KPM MBANË MBLEDHJEN E RADHËS http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1185 KPM mbanë mbledhjen e rregullt më 31 janar 2019, ora 14:00 në zyrën e KPM-së, Rr. Perandori Justinian Nr. 124 Qyteza, Pejton. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE KPM kërkon nga të licencuarit që të respektojnë kornizën ligjore lidhur me ndalesat dhe kufizimet për përmbajtjet e dëmshme programore http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1183 Komisioni i Pavarur i Mediave me vëmendje ka përcjellur çështjet e ngritura në opinion së fundmi sa i përket transmetimit të përmbajtjeve programore përmes të cilave mund të nxiten ose promovohen dukuritë negative dhe aktivitetet kriminale, me theks të veçantë tek përmbajtjet e spoteve muzikore që ndërlidhen me promovimin e substancave narkotike. Për çështje të ngjashme, KPM ka shprehur shqetësimin e vet në vazhdimësi në komunikimet individuale me të licencuarit dhe përmes njoftimeve publike me synim që t’u rikujtohen atyre obligimet ligjore dhe etike karshi publikut. Përmbajtjet që promovojnë përdorim të substancave narkotike dhe nxitjen e aktiviteteve kriminale janë të ndaluara kurse kategoritë e programeve që mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin fizik, mendor dhe moral të fëmijëve dhe të miturve janë të kategorizuara dhe të rregulluara sipas Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave si dhe akteve nënligjore të KPM-së. Rregullorja KPM 2017/07 për Komunikimet Komerciale Audiovizuale, e cila synon mes tjerash edhe mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve nga format e komunikimit komercial audiovizual ndalon inkurajimin e sjelljeve që mund të dëmtojnë shëndetin, zhvillimin mendor e moral; reklamimin e disa produkteve si cigaret dhe produktet e duhanit, armët dhe municioni, pajisjet piroteknike dhe drogat. Gjithashtu Rregullorja KPM 2013/01 për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuale, përcakton mënyrën e kategorizimit, sinjalizimit dhe kohën e transmetimit të programeve të tilla, si dhe mbrojtjen dhe respektimin e identitetit të fëmijëve dhe të miturve në programe. Edhe Kodi i Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM 2016/03 rregullon çështje që kanë të bëjnë edhe me mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve sa i përket përmbajtjes së dëmshme dhe fyese. KPM në vazhdimësi kryen monitorime periodike lidhur me vlerësimin dhe pajtueshmërinë e të licencuarve me Ligjin dhe aktet nënligjore të KPM-së. Gjatë vitit 2018, KPM ka realizuar monitorimin e programit të 27 Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio-Vizuele (TV), prej tyre 3 me mbulim tokësor nacional, 16 me mbulim tokësor lokal/regjional dhe 8 që operojnë përmes operatorëve të shpërndarjes. Prej tyre ka rezultuar të jenë në shkelje 8, ndaj të cilave janë ndërmarrë masa sanksionuese në pajtim me Ligjin e KPM-së. Ndaj këtyre Ofruesve të Shërbimeve Mediale Audio-Vizuele është kryer edhe monitorim shtesë dhe në bazë të gjetjeve janë ndërmarrë veprimet ligjore. Shkeljet e gjetura në bazë të monitorimit kishin të bëjnë me kategorizimin jo të duhur të programeve, mos paralajmërimin e programeve me përmbajtje të dëmshme dhe mos përdoriminin e shenjave dhe piktogrameve të përcaktuara në Rregullore http://kpm-ks.org/materiale/dokument/1543330412.665.pdf. Këto shkelje janë diskutuar edhe në takimet e rregullta regjionale që KPM i ka organizuar me të licencuar e saj. Për KPM-në mbetet shqetësuese edhe sasia e vogël e programeve për fëmijë dhe të mitur, veçanërisht atyre edukative, në skemën programore të të licencuarve. Komisioni i Pavarur për Media kërkon nga Ofruesit e Shërbimeve Mediale Audio-Vizuele që të kenë kujdes gjatë transmetimit të programeve televizive dhe të sigurohen që këto programe të jenë në pajtueshmëri me përcaktimet ligjore të rregulloreve të lartpërmendura, veçanërisht ndaj përmbajtjeve që paraqesin forma të diskriminimit, jotolerancës, nxitjes së urrejtjes, gjuhës së papërshtatshme, skena të pajustifikueshme të dhunës, skena provokative e erotike, promovimin e përdorimit të substancave narkotike dhe çështjeve tjera që mund të kenë ndikim negativ tek fëmijët dhe të miturit. KPM konsideron se për parandalimin e transmetimeve të këtilla, krahas angazhimit dhe masave të ndërmarra të rregullatorit, kërkohet angazhim, vëmendje dhe dëshmi të profesionalizmit nga ana e të licencuarve të KPM-së, duke respektuar parimet etike dhe duke vepruar në pajtueshmëri me Ligjin dhe aktet nënligjore të KPM-së. VENDIMET NGA MBLEDHJA E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE http://www.kpm-ks.org/?mod=njoftimet&id=1181 Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) më 21 dhjetor 2018 nën udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Muja FERATI, mbajti mbledhjen e dymbëdhjetë të rregullt për vitin 2018,. Pas miratimit të agjendës, u miratua procesverbali nga mbledhja e kaluar. Me qëllim të plotësimit të infrastrukturës ligjore në lidhje me rregullimin e Ofruesve të Shërbimeve Mediale, dhe duke u bazuar në nevojën e rregullimit të tregut medial në Kosovë, KPM ka iniciuar procedurën e hartimit të dy draft rregulloreve të reja: o Draft Rregullore për pronësi të medias dhe parandalim të koncentrimit o Draft Rregullore për krijimin e fondit për stimulim të programeve Komisioni shqyrtoi draftet e rregulloreve dhe pas shqyrtimit vendosi t’i miratojë për tu përcjell në diskutim publik. Komisioni shqyrtoi dy raste ligjore që kishin të bëjnë shkelje të legjislacionit të KPM-së respektivisht shkelje, respektivisht shkelje e Kodit të Etikes dhe Rregullores KPM-2013/01 për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet mediale audio vizuale. Lidhur me shkeljen e Kodit të Etikës u shqyrtua një ankesë: Pas shqyrtimit të këtij rasti Komisioni i KPM-së erdhi në përfundim se ankesa e palës Gani Geci është e bazuar dhe RTK 1 është gjetur në shkelje të nenit 7, paragrafi 1 dhe 5, të Kodit të Etikës KKPM-2016/03. Prandaj është me gjobë në vlerën prej 5,000 (pesëmijë) euro, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1.3 të Ligjit të KPM-së, për shkelje të nenit 7, paragrafi 1dhe 5 të Kodit të Etikës për Ofruesit e Shërbimeve Mediale në Republikën e Kosovës KKPM-2016/03. Lidhur me shkelje të Rregullores KPM-2013/01 për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuale, Komisioni shqyrtoi një rast kundër Shërbimit Medial Audio Vizual KTV. Pas shqyrtimit të këtij rasti, Komisioni i KPM-së erdhi në përfundim se KTV ka shkelur Rregulloren KPM-2013/01 për mbrojtjen e fëmijëve dhe të miturve në shërbimet mediale audio vizuale. Komisioni vendosi që të obligojë KTV që në afat prej dhjetë (10) ditësh të bëjë paralajmërimin e filmave dhe serialve me sinjal verbal dhe akustik dhe t’i identifikojë me simbolin përkatës vizual gjatë tërë kohëzgjatjes së tyre sipas kategorizimit të programeve të përcaktuara me Rregulloren KPM-2013/01. Gjithashtu obligohen KTV që duke u bazuar në nenin 3 paragrafi 5 të Rregullores KPM-2013/01, të nxjerrë Kodin Praktik në të cilin do të përcaktojnë standardet vetërregulluese për transmetimin e programeve që mund të kenë ndikim të dëmshëm tek fëmijët dhe të miturit, dhe këtë Kod të miratuar ta sjellin në KPM brenda tridhjetë (30) ditësh. Për shkelje të nenit 6, paragrafi 3 dhe 4 dhe nenit 7, paragrafi 1 dhe 3, të Rregullores për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturve në Shërbimet Mediale Audiovizuale KPM 2013/01, Komisioni vendosi të sanksionojë me masën sanksionuese Vërejtje, në pajtim me nenin 30, paragrafi 1 të Ligjit të KPM-së. Në vazhdim të mbledhjes KPM ka trajtuar edhe disa kërkesa në rastet e licencimit, respektivisht kërkesa për ripërtritje të licencës për këto raste: · Kosova MTV · 21 Junior · 21 Mix · 21 Plus · Rrokum TV · Zico TV · Business Channel · On TV Channel · 21 Popullore Pas shqyrtimit të këtyre rasteve, Komisioni i miratoi kërkesat për ripërtritje të licencës të OSHMA-ve, të gjitha këto me transmtim përmes operatorëve të shpërndarjes. KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE