Të licencuarit
2365 - Lajmi_i_plot | KPM

RAPORTI PËRMBLEDHËS I MBULIMIT TË ZGJEDHJEVE TË JASHTËZAKONSHME 2015 NË KOMUNËN E GRAÇANICËS

22 January 2015

Me qëllim të vlerësimit të pajtueshmërisë së shërbimeve mediale audio-vizuele me Kreun VIII të Ligjit për Zgjedhje, Departamenti i Monitorimit dhe Analizës (DMA) i Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM) ka bërë monitorimin e shërbimeve mediale audio-vizuele,  gjatë mbulimit të fushatës për Zgjedhjet e jashtëzakonshme 2015 në komunën e Graçanicës.