Të licencuarit
2418 - Lajmi_i_plot | KPM

KPM MONITORON SHËRBIMET MEDIALE AUDIO-VIZUALE GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE NË MITROVICËN VERIORE

25 February 2014

Në pajtim me Kreun VIII të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, i cilipërcakton në mënyrë specifike dispozitat për “Mediat Gjatë Fushatës së Zgjedhjeve”, Komisioni i Pavarur i Mediave ka monitoruar prezantimin e fushatës 5 ditore të zgjedhjeve për Kryetar të Komunës së Mitrovicës Veriore, nga shërbimet mediale audio-vizuele.

RAPORTI PËRMBLEDHËS I FUSHATËS ZGJEDHORE PËR KRYETAR TË KOMUNËS SË MITROVICËS SË VERIUT

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE