Të licencuarit
2478 - Lajmi_i_plot | KPM

TAKIMI I KOMISIONIT TË KPM-së

21 June 2013

Takimi do të mbahet me 24 qershor 2013 në zyrën e KPM-së, duke filluar nga ora 13:00.

Rendi i ditës:


 

  1. Pyetje dhe përgjigje
  2. Raporti i Auditorit të Përgjithshëm
  3. Raporti tremujor i KPM për Kuvendin e Kosovës
  4. Miratimi i Rregullores për Vlerësimin të Aplikacioneve për licence të KPM-së
  5. Diskutim-Qëndrim rreth Letrës së Sandra Bashic-Hrvatin
  6. Diskutim-Qëndrim lidhur me fazën eksperimentale-digjitale
  7. Diskutim-Qëndrim rreth tërheqjes së AMPEK-ut nga grupi punues për Ligjin për Digjitalizim

Të tjera:
 

  • Letra Dërguar Zyrës së Kryeministrit për Planifikim Strategjik-Ruzhdi Halilit
  • Përgjigjja e KPM-së, në kërkesën e datës 3 qershor 2013, të Televizioneve private të Kosovës të licencuara për transmetim tokësorë
  • Qëndrimet e Grupit për Çështje Ekonomike

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE