Të licencuarit
3455 - Lajmi_i_plot | KPM

EMËROHEN TRE ANËTARE TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

25 January 2022

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur me 21 janar 2022, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Komisioni të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur 3 anëtarë të KPM-së.

Ata janë z.Besnik Berisha, z.Jeton Mehmeti dhe z.Fatih Basha.

Mandatet e tyre janë përcaktuar me short siç parashihet me nenin 13, paragrafi 2, i Ligji Nr. 04/L-44 për KPM-në.

Mandatet janë si më poshtë:

Besnik Berisha - mandat 4 vjeçar

Jeton Mehmeti - mandat 3 vjeçar

Fatih Basha - mandat 3 vjeqçar.

Me emërimin e këtyre 3 anëtarëve, Komisioni i KPM-së tani është në përbërje të plotë prej 7 anëtarëve.