Të licencuarit
3482 - Lajmi_i_plot | KPM

Njoftim nga mbledhja e Komisionit të Pavarur të Mediave

31 March 2022

Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), më 29 mars  2022, në  udhëheqjen e Kryetarit të KPM-së z.Xhevat Latifi,  ka mbajtur mbledhje e gjashtë të rregullt për këtë vit.

Pas miratimit të  agjendës dhe procesverbalit nga mbledhja e fundit, sipas rendit të ditës Komisioni ka shqyrtuar disa raste të licencimit. Pas shqyrtimit të rasteve të licencimit , Komisioni ka vendosur si në vijim:

-TIK Telecommunications L.L.C – Kërkesë për licencimin e OSH përmes operatorit të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të rastit, Komisioni gjeti se kërkesa nuk i ka plotësuar të gjitha kriteret ligjore të KPM dhe ka vendosur që ky rast të shtyhet për mbledhjen e radhës.

-RTV Podguri – Kërkesë për licencimin e OSHMA përmes operatorit të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të rastit, Komisioni gjeti se kërkesa nuk i ka plotësuar të gjitha kriteret ligjore të KPM dhe ka vendosur që ky rast të shtyhet për mbledhjen e radhës

-ARTDOKU 1, ARTKINO 1, ARTDOKU 2, ARTKINO 2, ARTKINO 3, ARTSPORT 1, ARTSPORT 2, ARTSPORT 3, ARTSPORT 4, ARTSPORT 5, ARTSPORT 6 – Kërkesë për ndryshimin e emrit të OSHMA-ve përmes operatorit të shpërndarjes. Pas shqyrtimit të këtyre rasteve dhe  rekomandimeve, Komisioni ka konstatuar se janë plotësuar kriteret ligjore të KPM-së dhe ka vendosur të miratojë këtë kërkesë.

-RADIO 038 – Rekomandim për ripërtëritje të licencës. Pas shqyrtimit të rekomandimit për ndryshim, Komisioni ka konstatuar se janë plotësuar kriteret ligjore të KPM-së dhe ka vendosur të miratojë këtë kërkesë.

-NIARTI – Rekomandim për licencimin e OSH sipas platformës IPTV. Pas shqyrtimit të rastit, Komisioni gjeti se kërkesa nuk i ka plotësuar të gjitha kriteret ligjore të KPM dhe ka vendosur që ky rast të shtyhet për mbledhjen e radhës.

Gjithashtu Komisioni ka shqyrtuar edhe një rast ligjor, respektivisht një ankesë për shkelje të Kodit të Etikës.

-Rasti TE7– Ankesa e z. Mërgim Teplani ndaj TE7. Pas shqyrtimit të rastit, Komisioni ka kërkuar sqarime shtesë nga Zyra Ekzekutive, duke e shtyrë këtë rast për vendimmarrje në mbledhjen e radhës, deri në sqarimet e mëtutjeshme nga Zyra.

 

Komisioni i Pavarur i Mediave