Lidhje Direkte | KPM

Lidhje Direkte

Vëmendje: KPM-ja nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e asnjërës nga këto faqe të jashtme të Internetit.

Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit

http://www.kkrt.gov.al/

Agjencioni Rregullativ i Telekomunikacionit i Bosnjes dhe Hercegovinës

https://rak.ba/bos/

Këshilli i Transmetimit i Republikës së Maqedonisë

http://www.srd.org.mk/

Agjencioni i Transmetimit i Malit të Zi

http://www.ard.cg.yu/

Këshilli Slloven i Transmetimit

http://www.ard.cg.yu/

EPRA - Platforma Evropiane e Autoriteteve Rregullative

http://www.epra.org/content/english/index2.html

Rrjeti i Evropës Juglindore për Profesionalizim të Mediave

http://www.seenpm.org/new/

Organizata e Mediave te Evropës Juglindore

http://www.seemo.org/