Të licencuarit
2258 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA NKM-a

24 November 2017

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 22 novembra 2017, održala je svoj dvanaesti sastanak za redom. Na ovom sastanku koji je predvođen od strane Predsednika g.Adnana MEROVCI, nakon usvajanja zapisnika sa predhodnog sastanka, NKM je usvojio treći Tromesečni Izveštaj jul-septembar 2017, koji se dostavlja Vladi Republike Kosovo u skladu sa članom 15 Zakona Br.04/L-44 za Nezavisnu Komisiju za Medije. 

NKM je analizarao napredak rada za monitoring koji je sproveden tokom izborne kampanje drugog kruga lokalnih  izbora. NKM će ubrzo objaviti izveštaj sa opštim nalazima za monitoring medija tokom izborne kampanje drugog kruga izbora.

NKM na ovom sastanku je razmotrio dva pravna slučaja u vezi sa kršenjem Etičkog Kodeksa za Pružaoce Audiovizuelnih Medijskih Usluga KPM-2016/03 i kršenja Opštih Uslova i Termine Licence.

Razmatranje žalbe stranke  g.Gani Bajraktari protiv RTK 1 u vezi nepruzanja prava na demant podnosiocu žalbe. Nakon razmatranja žalbe, NKM je zaključio da je RTK prekršio  Etički Kodeks za Pružaoce Audiovizuelnih Medijskih Usluga KKPM-2016/03, odnosno Član 6 i Član 10. NKM je odlučio da RTK 1 u roku od 7 dana emituje reakciju g.Bajraktarija, kako je određeno članom 10, paragrafom 2, Etičkog Kodeksa KKPM-2016/03. Takođe, u vezi ovog prekršaja NKM je odlučio da na osnovu člana 30, paragrafa 1 Zakona NKM-a, RTK 1 sankcioniše Opomenom, za kršenje clana 6, paragrafa 2 i člana 10, paragrafa 1 i 2, Eičkog Kodeksa KKPM-2016/03.

Razmatranje slučaja kršenja TV ZOOM-a za nedostavljanje arhive. Nakon razmtaranja ovog slučaja NKM je utvrdio da je TV ZOOM prekršio član 5, paragraf 2, Opštih Uslova i Termina Licence, odnosno nedostavljanje arhive. NKM je odlučio da u skladu sa članom 30, paragrafom 1.3, Zakona NKM-a, TV ZOOM sankcioniše kasnom u iznosu od 1.000 (hiljadu) evra za kršenje člana 5, paragrafa 2, Opštih Uslova i Termina Licence.

Takođe, na ovom sastanku NKM je razmatrao i tri slučaja licenciranja i doneo odluke:

  • Usvajanje zahteva za promenu vlasništva operatora distribuiranja ARTMOTION;
  • Usvajanje zahteva za promenu vlasništva Pružaoca Audiovizuelnih Medijskih Usluga ZICO TV;
  • Usvajanje zahteva za promenu lokacije predajnika za RADIO MARIA.

 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE