Të licencuarit
2297 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje- Stupa na snagu Etički Kodeks za Pružaoce Medijskih Usluga u Republici Kosova

11 October 2016

 

NKM je amandamentiral Kodeks Ponašanja Audiovizuelnih Medijskih Usluga u Republici Kosova Br.SNKM-2010/01.

Nezavisna Komisija za Medije obaveštava sve licencirane, zainteresovane strane i javnost da  od dana 11.oktobra 2016.godine, stupa na snagu Etički Kodeks za Pružaoce Medijskih Usluga  u Republici Kosova, Br. NKM- 2016/03.

NKM, bazirajući se na član 3, paragraf 2, tačka 11 Zakona NKM-a, je pokrenula postupak za amandamentiranje Kodeks Ponašanja Audiovizuelnih Medijskih Usluga u Republici Kosova Br. SNKM-2010/01, koji će biti zamenjen Etičkim Kodeksom za Pružaoce Medijskih Usluga  u Republici Kosova, Br. NKM- 2016/03.

Kako je predvidjeno procedurom za izdavanje podzakonskih akata (član 8 Zakona za NKM, Zakon Br.04/L-44), NKM, u skladu sa Zakonom, je postavila na javnu raspravu u trajanju od  od  15 radnih dana nacrt amadamentirane uredbe, gde su sve zainteresovane strane imale mogucnost da pismeno daju njihove  komentare/ primedbe u vezi sa promenama u nacrtu Etičkog Kodeksa. Javna konsultacija pocela je 27.juna 2016.godine i trajala je do 15.jula 2016.godine.  Posle primanja javnih komentara, NKM je razmotrila sve komentare i one koje su bile agumentovane na pravnoj osnovi, ukljucila u konacan nacrt uredbe. U nastavku procedure amandamentiranja NKM, 15.jula.2016.godine, odrzala je javnu raspravu, gde je pruzila jos jednom prilku svim zainterosavnim stranana da daju svoje komentare pre usvajanja  Etičkog Kodeksa.

Etički Kodeks je usvojen od Nezavisne Komisije za Medije na sastanku održanom  4.oktobra 2016.godine.

Etički Kodeks za Pružaoce Medijskih Usluga stupa na snagu na dan potpisivanja i ponistava Kodeks Ponašanja Audiovizuelnih Medijskih Usluga u Republici Kosova Br. SNKM-2010/01.