Të licencuarit
2525 - Lajmi_i_plot | KPM

ULOGA SUBJEKATA TRANSMITERA U KONKRETIZACIJI PROJEKTA DIGITALIZACIJE

23 November 2012

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE 

 


Nezavisna Komisija za Medije (NKM) kao ustavna kategorija osnovana od strane Skupštine Kosova, na bazi zakona br. 04/L-44, koji je stupio na snagu 20 Aprila 2012, je regulatorno telo za audio-vizuelne javne servise, koje upravlja spektrom frekfencija (radio i TV) i izdaje licence javnim i privatnim subjektima transmiterima u Republici Kosovo. U okviru mandata, NKM razmatra zakonske akte koji se tiču pravila o transmitovanju, kako u tehničkom aspektu tako i u materijalnom, i trenutno je angažovana u finalizaciji procesa digitalizacije, koji je jedan od najvažnijih, ili najhitnijih dužnosti kojim je Kosovo ulovljeno uspostavljanjem digitalizacije najkasnije do Juna 2015 godine.  

Imajući u vidu značaj digitalizacije i kompleksnosti ovog procesa, od 2009 godine NKM je osnovala nekoliko radnih grupa, koje su nakon jednog intenzivnog rada na ivici finalizacije nacrta projekta-strategije za digitalizaciju. Projekat-strategija je urađena prema viziji i pogledima medijske industrije na Kosovu i njega-nju predvodi NKM.

NKM-a je svesna da je za razvijanje jedne istinske strategije potrebno mnogo šire učešće, i zainteresovana je za obezbeđivanje pristupa svim uticajnim faktorima koji se odnose na proces digitalizacije. Ovde je naročito bitno aktivno učešće svih elektronskih medija na Kosovu, čiji interes je apsolutno vezan za digitalizaciju. NKM-a veruje da će imati podršku svih nadležnih institucija u zemlji, što će omogućiti njihovu posvećenost obezbeđivanjem odgovarajućih uslova za razvoj digitalizacije na Kosovu, do realizacije konačnog akta prelaska sa analognog na digitalno emitovanje.

NKM-a se pre odvijanja javne rasprave o nacrtu strategije za digitalizaciju, nada i veruje u hitno angažovanje svih elektronskih medija na Kosovu, koji kao emiteri imaju posebne uloge i odgovornosti, tako da učešće strateških stavova iz njihove perspektive bi neizmerno pomoglo u  kvalitetu planiranja i sprovođenja procesa digitalizacije, kao što se zahteva i kao što je navedeno  u jednom broju dokumenata Evropske Komisije.

Javni emiteri i svi emiteri će imati više koristi ako se njihovi strateški planovi u pogledu procesa digitalizacije usklade sa nacrtom strateškog plana NMK-e, jer će zbog jedne recipročne saradnje doći do inkorporiranja svih ideja i zapažanja u finalnoj strategiji digitalizacije na Kosovu, koja treba da se odradi što je pre moguće kako bi se usvojila u Skupštini Kosova. 
NPM-a iskazuje uverenje i razumevanje svih elektronskih medija i institucija Republike kosovo, i poziva sve zainteresovane strane da sarađuju sa NKM, kako bi se uspešno završio proces digitalizacije koji je jedan on najvažnijih projekata Republike Kosovo. 
 
NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE