Të licencuarit
2706 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANAKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

29 October 2018

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 26. oktobra 2018. pod upravljanjem predsednika NKM-a, g.  Muja Ferati, održala je svoj deseti redovni sastanak za 2018. godinu.

Nakon usvajanja agende, usvojen je i zapisnik sa prethodnog sastanka.

U nastavku sastanka, NKM je razmotrila tromesečni izveštaj za jul - septembar 2018. o radu NKM-a. Nakon razmatranja Komisija je usvojila izveštaj da bi kasnije bude prosleđen Skupštini Kosova, prema postupku na osnovu zakonske obaveze koja proizilazi iz člana 15. Zakona br. 04/L-44 o Nezavisne Komisije za Medije.

Komisija je takođe razmatrala i pravni slučaj povodom žalbe porodica Shkreli protiv TE7, zbog kršenja Etičkog kodeksa za pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo, KKPM 2016/03.

Nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija NKM-a je došla do zaključka da žalba porodice Shkreli kroz koje se navodi da TE7 je povredila profesionalne principe i novinarski kodeks, koja je dozvolila da se prenosi samo ona stranka koja tvrdi da je žrtva, dok novinarka nije se trudila da ih kontaktira i da uzme mišljenje članova porodice Shkreli, što je dovelo do toga da optužbe iznesene u ovoj hronici budu potpuno jednostrane, odbija se kao neosnovana. Stoga, TE7 je postupila u skladu sa Etičkim kodeksom za pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo KKPM 2016/03.

Takođe, na ovom sastanku NKM je obradila i nekoliko slučajeva za licenciranje, zahteve za dobijanje licence distributivnog operatora (DO) i za dva pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) preko distributivnog operatora:

o   PAMU Klan News - Zahtev za licenciranje preko distributivnog operatera;

o   PAMU RTV Fontana - Zahtev za licenciranje preko distributivnog operatera;

o   OTT Telekom Kosova - Zahtev za licenciranje distributivnog operatera.

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je usvojila zahteve za licenciranje distributivnog operatera i dva PAMU preko distributivnog operatora, kao što je gore navedeno.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE