2707 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM OBJAVLJUJE DVA IZVEŠTAJA ZA MONITORINGA MEDIJA

27 November 2018

U nastavljanju sprovođenja zakonskih odgovornosti i dužnosti, u okviru praćenja medija za njihovu usaglašenost sa važećim zakonima, Nezavisna komisija za medije predstavlja izveštaje monitoringa PAMU-a u vezi sa:

-Zaštitom Dece i Maloletnika u Audiovizuelnim Medijskim Uslugama

-Uskladenost Programskog Sadržaja Pamu-A Sa Trećim Delom Licence

Prvi izveštaj predstavlja rezultate praćenja rada PAMU-a u vezi sa sprovođenjem zakonodavstva NKM-a o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama.

Svrha praćenja programskog sadržaja PAMU-a je bila procena njihove usaglašenosti sa podzakonskim aktima NKM-a vezanim za zaštitu dece i maloletnika od programskog sadržaja kao jedna od najvažnijih a takođe i najosjetljivijih kategorija javnosti.

Izveštaj takođe namerava da obezbedi podatke u vezi sa poštovanjem pravila NKM-a od strane pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga u smislu zaštite maloletnika i dece od sadržaja koji mogu biti neprikladni ili potencijalno štetni za njihov razvoj ili njihov opštu dobrobit.

Ovaj izveštaj uključuje praćenje PAMU-a sa zemaljskim emitovanjem i PAMU-a sa opštim karakterom koji rade preko operatora distribucije kako bi procenili njihovu usaglašenost sa podzakonskim aktima NKM-a, uglavnom usaglašenost sa Uredbom o zaštiti dece i maloletnika u audiovizualnim medijskim uslugama. Izveštaj uključuje dvadeset sedam (27) PAMU za period jul - septembar 2018.

Podaci iz ovog izveštaja pokazuju da PAMU-i generalno obraćaju pažnju na poštovanju obaveza koje proizlaze iz Uredbe KPM-2013/01, uključujući pitanja vezana za zaštitu dece i maloletnika od štetnih programskih sadržaja, sa izuzetkom nekih PAMU-a za koje je utvrđeno da nisu uspele, u pogledu načina kategorizacije specifičnih programa, vremena njihovog emitovanja i upotrebe relevantnih znakova za određene kategorije programa.

Kao zaključak iz ovog izveštaja, NKM zahteva od svih PAMU-a da striktno poštuju pravila propisana zakonom o zaštiti maloletnika i dece od štetnih programskih sadržaja.

Drugi izvještaj predstavlja nalaze iz praćenja rada PAMU-a u vezi sa sprovođenjem obaveza preuzetih od strane PAMU-a u vezi sa 3. Delom Licence NKM-a, odnosno programskim delom.

Dakle svrha ovog praćenja programskog sadržaja PAMU-aje proocena njihove usaglašenosti sa zakonskim obavezama PAMU-a u vezi sa poštovanjem programske šeme prema kojoj su i licencirani.

Prema Uredbi KPM-2017/02 za pružaoce audio i audiovizuelnih medijskih usluga, između ostalog, definisani su i kriterijumi programa koji su predviđeni članom 6 Uredbe, uključujući i usaglašenost nedeljne programske šeme. Kao sastavni deo licence NKM-a, je i 3. Deo licence koji se odnosi na nedeljni programski format licenciranih. Izveštaj uključuje dvadeset pet (25) PAMU za period praćenja januar-juni 2018.

Prema pokrivenosti, izveštaj je definisao nekoliko kategorija tokom praćenja: PAMU sa Nacionalnim zemaljskim pokrivanjem, PAMU sa lokalnim pokrivanjem, u ovim regionima: Peć, Prizren, Gnjilane i Mitrovica, kao i PAMU koji emituju preko operatora distribucije.

Podaci iz ovog izveštaja pokazuju da uopšte ima značajnih promena u prijavljenim podacima u izveštaju sa nalazima praćenja, ali u većini slučajeva nije prekoračen procent (1/4 kategorije) dozvoljen u 3. Delu licence. Generalno, PAMU-i imaju malu količinu dečjeg programa, iako su ovim procentima i licencirani. Takođe je primećeno da se većina dečijih programa sastoji od dečje muzike i stranih crtanih filmova i nedostaju edukativno/obrazovni programi za decu. Od svih kategorija, sportski program čini gotovo najmanji deo količine nedeljnog programa PAMU-a.

Rezultati koji su proizašli iz ovog izveštaja praćenja kao i zahtevi licenciranih tokom regionalnih sastanaka koje je NKM imala sa njima, će se odraziti u izmeni 3. Dela Licence, nakon što PAMU-i ažuriraju podatke o programima koje emituju.  

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE