2713 - Lajmi_i_plot | KPM

ODLUKE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

28 December 2018

ODLUKE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

Nezavisna komisija za medije (NKM) je 21. decembra 2018. godine, pod rukovodstvom predsednika NKM-a g. Muja  FERATI, održala svoj dvanaesti redovni sastanak za 2018. godinu. Nakon usvajanja dnevnog reda, odobren je zapisnik sa prethodnog sastanka.

Da bi se kompletirala zakonska infrastruktura vezana o regulisanju Pružalaca medijskih usluga, i na osnovu potrebe za regulisanjem medijskog tržišta na Kosovu, NKM je pokrenula proceduru za izradu dva nacrta novih uredbi:

  • Nacrt uredbe o vlasništvu medija i sprečavanju koncentracije
  • Nacrt uredbe o osnivanju fonda za podsticanje programa

Komisija je razmotrila nacrte uredbi i nakon razmatranja je odlučila da ih odobri za prenošenje u javnoj raspravi.

Komisija je razmotrila dva zakonska slučaja koja su se odnosila na povredu zakona NKM-a, odnosno povredu Etičkog kodeksa i Uredbe NKM-a 2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama. U vezi sa povredom Etičkog kodeksa razmotrena je jedna žalba:

Nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija NKM-a je došla do zaključka da je žalba stranke Gani Geci osnovana i da je RTK 1 je povredila član 7., stav 1.  i 5., Etičkog kodeksa  KKPM-2016/03. Stoga je  RTK 1 naloženo da u roku od sedam (7) dana putem emitovanja da se izvini žaliocu za prenos ličnih podataka o njegovom zdravstvenom stanju, kao što je definisano u članu 30., stav 1.2 Zakona o NKM-u. Kao i sankcionisana je RTK 1 sa novčanom kaznom od 2.000 (dve hiljade) evra, u skladu sa članom 30., stav 1.3 Zakona o NKM-u, zbog povrede člana 7., stav 1. i 5. Etičkog kodeksa za pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo KKPM-2016/03.

Što se tiče povrede Uredbe NKM-013/01 o zaštiti dece i maloletnika u Audiovizualnim medijskim uslugama, Komisija je razmotrila slučaj protiv Medijalne audiovizuelne usluge:

Nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija NKM-a je zaključila da je KTV povredila Uredbu NKM 2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama. Komisija je odlučila da obaveže KTV da u roku od deset (10) dana uradi najavu upozorenja za filmove i serija sa verbalnim i akustičnim signalima i da ih identifikuje odgovarajućim vizuelnim simbolom tokom čitavog njihovog trajanja prema kategorizaciji programa definisanih Uredbom NKM-a. -2013/01. Takođe se  KTV  obavezuje, da na osnovu člana 3. stav 5. Uredbe NKM 2013/01, da izda Praktični kodeks kojim će uspostaviti samoregulatorne standarde za emitovanje programa koji mogu imati štetan uticaj na decu i maloletnike, i da ovaj usvojeni kodeks donesu NKM-u u roku od trideset (30) dana.

Zbog povrede člana 6., stav 3. i 4., i člana 7., stav 1. i 3., Uredbe o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama NKM 2013/01, Komisija je odlučila da sankcioniše sa merom sankcije Opomena, u skladu sa članom 30., stav 1. Zakona o NKM-u.

U nastavku sastanka, NKM je takođe tretirala i nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, odnosno uslove za obnavljanje licence za ove slučajeve

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je odobrila zahteve za obnovu licence PAMU-a, sve ove sa prenosom pomoću operatora za distribuciju.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE