Të licencuarit
3035 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM zahteva od nosilaca licenci da se pridržavaju zakonskog okvira u vezi sa zabranama i ograničenjima štetnih programskih sadržaja

25 January 2019

Nezavisna Komisija za Medije pažljivo je pratila pitanja koja su nedavno postavljena u javnosti u vezi sa emitovanjem programskih sadržaja putem kojih se mogu podsticati ili promovisati negativne pojave i kriminalne aktivnosti, sa posebnim naglaskom na sadržaje muzičkih spotova vezanih za promovisanje narkotičnih supstanci.

Za slična pitanja, NKM je kontinuirano izražavala svoju zabrinutost u pojedinačnim komunikacijama sa nosiocima licenci i putem javnih saopštenja kako bi ih podsetila na zakonske i etičke obaveze prema javnosti.

Sadržaji koji promovišu upotrebu narkotičnih supstanci i podsticanje kriminalnih aktivnosti su zabranjeni, dok su kategorije programa koje mogu negativno uticati na fizički, mentalni i moralni razvoj dece i maloletnika kategorizovane i regulisane u skladu Zakonom br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije kao i podzakonskim aktima NKM-a.

Uredba KPM 2017/07 o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama, koja ima za cilj, između ostalog, zaštitu dece i maloletnika od oblika komercijalne audiovizualne komunikacije, zabranjuje podsticanje ponašanja koje može oštetiti zdravlje, mentalni i moralni razvoj; reklamiranje nekih proizvoda kao što su cigarete i duvanski proizvodi, oružje i municija, pirotehnička sredstva i droge.

Takođe, Uredba KPM 2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizualnim medijskim uslugama, utvrđuje način kategorizacije, signalizacije i vreme emitovanja takvih programa, kao i zaštitu i poštovanje identiteta dece i maloletnika u programima. 

I etički Kodeks za pružaoce medijskih usluga u Republici Kosovo KKPM 2016/03 takođe reguliše pitanja vezana za zaštitu dece i maloletnika u pogledu štetnog i uvredljivog sadržaja.

NKM kontinuirano sprovodi periodična praćenja vezana za procenu i usklađenost nosilaca licenci sa Zakonom i podzakonskim aktima NKM. Tokom 2018. godine, NKM je realizovala praćenje programa 27 pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga (TV), od kojih 3 sa nacionalnim zemaljskim pokrivanjem, 16 sa lokalnim/regionalnim zemaljskim pokrivanjem i 8 koji su operativni putem operatera distribucije. Iz toga je rezultiralo da je 8 u suprotnosti, protiv kojih su preduzete mere sankcionisanja u skladu sa Zakonom o NKM. Prema ovim pružaocima audio-vizuelnih medijskih usluga izvršeno je dodatno praćenje i na osnovu nalaza su preduzete zakonske radnje. Povrede koje su utvrđene na osnovu monitoringa odnosile su se na neadekvatnu kategorizaciju programa, neupozoravanje na programe sa štetnim sadržajem i nekorišćenje znakova i piktograma utvrđenih u Uredbi

O tim povredama se raspravljalo i na redovnim regionalnim sastancima koje je NKM organizovala sa svojim nosiocima licenci. Za NKM ostaje zabrinjavajući i mali broj programa za decu i maloletnike, posebno edukativnih, u programskoj šemi nosilaca licenci.

Nezavisna komisija za medije zahteva od pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga da obrate pažnju pri emitovanju televizijskih programa i da osiguraju da ovi programi budu u skladu sa zakonskim definicijama gore navedenih uredbi, posebno sadržaja koji predstavljaju oblike diskriminacije, netolerancije, podsticanja mržnje, neprikladnog jezika, neopravdanih scena nasilja, provokativnih i erotskih scena, promovisanja upotrebe narkotičnih supstanci i drugih pitanja koja mogu imati negativan uticaj na decu i maloletnike. 

NKM smatra da je za sprečavanje takvih emisija, pored angažovanja i preduzetih mera regulatora, potrebno angažovanje, pažnja i dokaz profesionalnosti od strane nosilaca licence NKM-a, poštujući etičke principe i delujući u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE