Të licencuarit
3037 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI KONKURS ZA IZDAVANJE NOVIH DOZVOLA ZA EMITOVANJE RADIO PROGRAMA U SEDAM (7) OPŠTINA REPUBLIKE KOSOVO

15 February 2019

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE

15 februar 2019

 

Bazirajuči se na članu 21, 22. i 23. Zakona o Nezavisnoj Komisiji za Medije (Zakon Br. 04/L-44), članovi NKM-a su na svom sastanku održanom 31. januara 2019. godine, jednoglasno doneli odluku da proglase:

 

JAVNI KONKURS

za izdavanje novih dozvola za emitovanje radio programa u sedam (7) opština Republike Kosovo

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), na osnovu primljenih zahteva kao i na stalnom interesovanju kandidata za licence za pružanje audio medijske usluge, procenila je  u vezi potrebe i mogućnosti objavljivanja slobodnih  frekvencija u nekim opštinama Republike Kosovo, gde se ocenjuje da postoji nedostatak audio medijskih usluga na lokalnom i regionalnom nivou, uključujući nedostatak audio medijskih usluga na jezicima manjina, nedostatak medijskog pluralizma ili potrebu za daljnjim razvojem ovog pluralizma.

Ova procena je izvršena na osnovu Zakona o NKM-a, odnosno članu 9. ovog zakona, koji definiše radiodifuzne politike u Republici Kosovo. Takođe, NKM je identifikovala tehničke mogućnosti za slobodne frekvencije, koje su u skladu sa planom frekvencija Republike Kosovo, i da iste se mogu objaviti na javnom konkursu za davanje na upotrebu kandidatima koji ispunjavaju najbolje postavljene kriterije.

Opštine za koje će biti objavljene  raspoloživih frekvencija za licenciranje radio stanica, prema zahtevima i potrebama građana Republike Kosovo , prikazane su u sledećoj tabeli:

 

 

Opština

Kategorije licence i broj frekvencije

Jezik emitovanja

1.

Peć

Regionalna – 1 frekvencija

Lokalna – 1 frekvencija

Albanski

2.

Istok

Lokalna - 2 frekvencije

  1. Albanski; 1 Bosanski

3.

Prizren

Regionalna – 1 frekvencija

Albanski

4.

Priština

Regionalna – 1 frekvencija

Albanski

5.

Orahovac

Lokalne - 2 frekvencije

  1. Srpski; 1 Albanski

6.

Obiliq

Lokalna – 1 frekvencija

Albanski

7.

Elez Han

Lokalna – 1 frekvencija

Albanski

Konkurs će biti otvoren za apliciranje 30 dana, počevši od 15  februara 2019. godine do 15 marta 2019. godine, u 16:00h.

 

Kategorija radio stanice sa regionalnom pokrivenošču – se odnosi na Pružaoce Audio Medijske Usluge, koje pokrivaju radio signalom, putem jedne frekvencije, od 30% do 60% teritorije Republike Kosovo.

Kategorija radio stanice sa lokalnom pokrivenošču – se odnosi na Pružaoce Audio Medijske Usluge, koja pruža pokrivanje  radio signalom, putem jedne frekvencije, do tri opštine ( do 30% teritorije Republike Kosovo).

PROCEDURE I KRITERIJUMI ZA APLICIRANJE

Procedura za apliciranja za licencencu NKM-a, određivanje kriterija za kvalifikacije i ucestvovanje na ovom javnom konkursu su uglavnom zasnovane na članu 22. Zakona i podzakonskih akata NKM .

Osnovni dokumenti i podzakonski akti neophodni za završetak i podnošenje prijave za dozvolu NKM-a, su navedeni kako sledi:

  1. Formular Aplikacije;

  2. Uredba o Pružaocima Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga;

  3. Uredba za Godišnjoj Tarifi za Licencu.

Svi priloženi dokumenti koji će biti dio aplikacije, moraju biti originalni, ili  trebaju biti noterizovane  kot notera (tamo gde je moguce);

Odgovori trebaju biti što detaljniji i svaki odgovor treba biti rangiran prema pitanjima na osnovu broja/slova svake tačke predstavljene u ovoj aplikaciji. Zahtev mora biti popunjen na osnovu podzakonskih akata koji su gore navedeni.

Aplikacije i sve prateće materijale će biti prihvaćene samo na albanskom ili srpskom jeziku, u skladu sa Zakonom o Službenim Jezicima na Kosovu.

Ocjenjivanje primljenih aplikacije u okviru određenog roka od strane  NKM-a će se zasnivati na osnovu Uredbe KPM-2014/02 " Uredba o Proceni Aplikacija”

Poželjno je da sva pitanja u vezi procesa apliciranja, uradite u pismenoj formi, upućujući ih u Odeljenju za Licenciranje iz Izvrsne Kancelarije Nezavisne Komisije za Medije kod Nuredin Islami na nuredin.islami@kpm-ks.org.

Aplikacija  mora biti poslata  u 2 fizička kopija, na sledećoj adresi:

ul . " Perandori Justinijan ", br. 14, Pejton,

10000, Priština

Za više informacije posetite veb stranicu NKM-a www.kpm-ks.org