3049 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJA SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

27 March 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), je 21. marta 2019. godine, pod vođstvom predsednika NKM-a, g. Muja Ferati, održala svoj treći redovni sastanak za 2019. godinu. Komisija je usvojila dnevni red sastanka i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

U nastavku sastanka, NKM je razmotrila Godišnji izveštaj o radu NKM-a za period 1. januar 2018 – 31. decembar 2018. godine. Nakon razmatranja Komisija je usvojila izveštaj za prosleđivanje Skupštini Republike Kosovo, u skladu sa procedurama na osnovu zakonske obaveze koja proističe iz člana 3. stav 2.8 Zakona br. 04/L-44 o NKM-u.

U sklopu rada NKM-a u procesu izdavanja licenci za radio u 7 opština Republike Kosovo, na ovom sastanku je usvojen sastav Komisije za vrednovanje, koja će se baviti vrednovanjem prijava za nove licence za radio, u skladu sa raspisanim konkursom 15. februara 2019. godine. Na osnovu zahteva zainteresovanih strana, i u cilju stvaranja odgovarajuće konkurencije na svim lokacijama za koje su raspisane slobodne frekvencije za radio, Komisija je donela odluku o produženju roka javnog konkursa za radio frekvencije, za još 15 dana.

S druge strane, u vezi sa nastavkom rada u procesu digitalizacije, usvojeno je formiranje jedne Tehničke komisije, u sledećem sastavu NKM, RTK, KTV, TV21, ANEMK (regionalni mediji) i KTTN.

Komisija je razmotrila nekoliko pravnih slučaja koji se odnose na kršenje zakonodavstva NKM-a, odnosno kršenje Uredbe o distribuiranju pružaoca audio i audiovizuelnih medijskih usluga NKM-2016/01. U vezi sa kršenjima ove uredbe razmotrenu su dva slučaja:

1. IPKO i  2. Kujtesa – Tokom monitoringa distributivnih operatera IPKO i Kujtesa utvrđeno je da ovi operateri omogućavaju uspostavljanje grupisanje programa, ali ne i preraspoređivanje kanala na glavnoj listi njihove platforme kako bi došlo do usklađivanja sa Uredbom NKM-2016/01. Gore navedeni subjekti tvrde da omogućavaju preraspoređivanje kanala prema zahtevima klijenata, omogućujući njima kreiranje nove liste sa omiljenim kanalima, kao grupisanje programa. NKM je utvrdila da uprkos Obaveštenju o kršenju, dopisa, sastanku koji je održan i odluke Komisije NKM-a, gore navedeni subjekti su nastavili da postupaju u suprotnosti sa članom 16. stav 3. Uredbe NKM-2016/01, ne omogućujući preraspoređivanje kanala. Nakon razmatranja ovih slučajeva Komisija je odlučila da izdaje naredbu distributivnim operaterima IPKO i Kujtesa da u roku od šest (6) meseci od pravosnažnosti ove odluke, da omogućuju preraspoređivanje kanala na glavnoj listi njihove platforme, kao što je utvrđeno u članu 16. stav 3. Uredbe NKM-2016/01. Dok, za dosadašnje kršenje zakonodavstva, da sankcioniše gore navedene subjekte novčanom kaznom od pet hiljada (5,000) evra, u skladu sa članom 30. stav 1.3 Zakona o NKM-u, za kršenje člana 16. stav 3. Uredbe NKM-2016/01.  

Žalba IPKO -a protiv ARTMOTION – NKM je 5. septembra 2018. primila žalbu koja je uložena od strane distributivnog operatera IPKO protiv distributivnog operatera ARTMOTION, uz tvrdnju da prenosi sportske fudbalske događaje Engleske premijer lige i Francuske lige. Nakon razmatranja slučaja NKM nije pronalazila kršenje od strane distributivnog operatera ARTMOTION, protiv kojeg je uložena žalba, nije utvrđeno kršenje Uredbe NKM-2016/01, shodno tome u skladu je sa Uredbom NKM-2016/01, stoga žalba je odbijena kao neosnovana. 

TV Prizreni – Tokom monitoringa NKM je utvrdila da je TV Prizren emitovala programski sadržaj bez autorskog prava, postupajući u suprotnosti sa Uredbom NKM-2013/02 o autorskim pravima u audiovizuelnim medijskim uslugama, kršeći tako član 4. stav 1. Uredbe NKM-2013/02. Nakon razmatranja slučaja, Komisija je odlučila da obavezuje TV Prizren da odmah prekine emitovanje sadržaja za kojeg ne poseduje važeći ugovor o autorskim pravima i da garantuje da se takvo nešto neće ponoviti, kao što je utvrđeno u članu 5. stav 2. Uredbe NKM-2013/02. Dok, za dosadašnje kršenje sankcioniše TV Prizren Opomenom u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM-u, za kršenje člana 4. stav 1. Uredbe NKM-2013/02 o autorskim pravima u audiovizuelnim medijskim uslugama.   

Slučajevi Pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga koji nisu dostavili Godišnji finansijski izveštaj, kršenje člana 28. Zakona br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije: Radio Kosovo 1, Radio Kosovo 2, Radio Antena, Radio 7, Radio Kent FM, Radio Urban FM, RTK 1, TV Prizren, Radio Bambus, Radio Helix, Radio Kent FM 2, Radio Borzani, Radio Energji, Radio Kačanik, Radio Max, Radio Shqip FM, Radio Fwf City, Radio Victoria, Radio Glas Požaranja, Radio Gnjilane, TV Vali, Next Television, Kosova MTV, Tribuna Channel, TV Globi, ART, TV Kosova Channel, Olti TV, 1ST Channel, Turbo Channel, RTK 2, RTK 3 News, RTK 4 Art, TV Dijaspora, A9 International TV, Click Channel, TVR, TV Dialog, Tele 1 i T 7. 

Gore navedeni Pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga nisu postupali u skladu sa Zakonom o NKM-u, jer nisu dostavili godišnji izveštaj za 2017. godinu, kao što je utvrđeno u članu 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM-u. Na osnovu gore navedenih činjenica, NKM je utvrdila da su gore navedeni Pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga prekršili član 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM-u. Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je odlučila da sankcioniše Pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga Opomenom, u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM-u, za kršenje člana 28. Zakona o NKM-u. Takođe je naloženo gore navedenim Pružaocima audiovizuelnih medijskih usluga da u roku od deset (10) dana dostave godišnji izveštaj za 2017. godinu, kao što je utvrđeno u članu 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM-u.

U vezi sa kršenjem Etičkog kodeksa NKM-a, razmotreni su ovi slučajevi: RTK1; KTV; TV21; Klan Kosova; Tribuna Channel i TE7.

Na osnovu monitoringa NKM je utvrdila da svi gore navedeni PAMU, prilikom izveštavanja o slučaju maloletnice iz Glogovca, za koju se sumnja da je bila žrtva zlostavljanja od strane nastavnika, policijskog službenika i doktora, zaštitili su identitet i privatnost maloletnice, navodeći joj samo inicijale i prikrivajući joj lice i promenivši joj glas. Takođe iz nalaza monitoringa, u vezi sa izveštavanjem o osumnjičenim osobama za zlostavljanje maloletnice, profesora, policijskog službenika i doktora, rezultira kao problematično otkrivanje identiteta osumnjičenih osoba, uključujući ovde otkrivanje imena, prezimena i lica. Nakon razmatranja slučajeva Komisija je odlučila da se odgovorne strane sankcionišu Opomenom, u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM-u, za kršenje člana 7. stav 2. Etičkog kodeksa KNKM-2016/03. Isto tako, odgovorne strane se obavezuju da ubuduće posvećuju potrebnu pažnju zaštiti identiteta i integriteta osumnjičenih osoba, kako bi postupali u skladu sa Etičkim kodeksom KNKM-2016/03. 

Takođe, na ovom sastanku NKM je razmotrila i nekoliko zahteva za licenciranje: 

  • TVN Cable TV– Preporuka za obustavu licence distributivnog operatera;
  • News TV – PAMU nije podneo zahtev za obnovu licence (rasprava);

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je usvojila preporuku za obustavu licence PAMU preko distributivnih operatera, kao i zahtev za obustavu licence za distributivnog operatera.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE