Të licencuarit
3079 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI KONKURS ZA IZDAVANJE NOVIH DOZVOLA ZA EMITOVANJE RADIO PROGRAMA U PET (5) OPŠTINA REPUBLIKE KOSOVO

27 September 2019

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE

Bazirajući se na članove 21, 22. i 23. Zakona o Nezavisnoj Komisiji za Medije (Zakon Br. 04/L-44) članovi NKM-a su na svom sastanku održanom 19. septembra 2019. godine, jednoglasno su doneli odluku da proglase:

JAVNI KONKURS

za izdavanje novih dozvola za emitovanje radio programa u pet (5) opština Republike Kosovo

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), na osnovu primljenih zahteva kao i na stalnom interesovanju kandidata za licence za pružanje audio medijske usluge, posebno je ovo interesovanje primećeno na poslednjem takmičenju, procenila je  potrebe i mogućnosti objavljivanja javnog konkursa za slobodne  frekvencije u nekim opštinama Republike Kosovo, gde se procenjuje da postoji nedostatak audio medijskih usluga na lokalnom i regionalnom nivou,  nedostatak medijskog pluralizma ili potrebu za daljnjim razvojem ovog pluralizma.

Procena je izvršena na osnovu Zakona o NKM-u, odnosno članu 9. ovog zakona, koji definiše radiodifuzne politike u Republici Kosovo. Takođe, NKM je identifikovala tehničke mogućnosti za slobodne frekvencije, koje su u skladu sa planom frekvencija Republike Kosovo, i da iste se mogu objaviti na javnom konkursu za davanje na upotrebu kandidatima koji najbolje ispunjavaju postavljene kriterije.

Opštine za koje će biti objavljene  raspoložive frekvencije za licenciranje radio stanica, prema zahtevima i potrebama građana Republike Kosovo , prikazane su u sledećoj tabeli:

 

Br.

Opština

Kategoria licence i broj frekvencije

Jezik Emitovanja

1.

Priština

Regionalna – 3 Frekvencije

Albanski

2.

Peć

Lokalna – 1 Frekvencija

Albanski

3.

Đakovica

Lokalna – 1 Frekvencija

Albanski

4.

Istok

Lokalna – 1 Frekvencija

Albanski

5.

Elez Han

Lokalna – 1 Frekvencija

Albanski

Konkurs će biti otvoren za apliciranje 30 dana, počevši od 27 septembra 2019. godine do 27 oktobra  2019. godine, u 16:00h.

 

Procedure i Kriterijumi za Apliciranje

Procedura za apliciranja za licencu NKM-a, određivanje kriterija za kvalifikacije i ucestvovanje na ovom javnom konkursu su uglavnom zasnovane na član 22. Zakona i podzakonskih akata NKM.

Prema Zakonu NKM-a, odnosno Članu 22, paragrafa 4, tačaka 1,2,3,4 i 5 kriterijume koja  NKM će uzeti u obzir za procenjivanje podnešenih aplikacija za licencu emitovanja su, kao u nastavku:

·        kapacitet za održavanje sopstvenog programa;

·        poreklo i stepen finansijskih izvora podnosioca;

·        finansijska održivost predloga podnosioca;

·        tehnički kapacitet podnosioca, za pružanje kvalitetnog prenosa;

·        potreba za obezbeđivanje raznovrsnog programa za sve građane Kosova.

Dok, detaljni kriterjumi kao i drugi uslovi koji su neophodni za ispunjavanje i podnošenje zahteva za licencu NKM-a, mogu se naći u osnovnim dokumentacijama za apliciranje kao i u podzakonskim aktina  navedenim u daljem tekstu:

1.      Formular Aplikacije

2.      Uredba NKM-2017/02 o Pruzaocima Audio i Audioviz Medijskih Usluga

3.      Uredba  NKM-2017/06  o Godišnjoj Tarifi za Licencu

Takođe, Formular Aplikacije za licencu može se preuzeti lično  u Izvršnoj Kancelariji NKM-a, a istovremeno kandidati mugu da se infomišu u vezi procedure apliciranja.

Svi priloženi dokumenti koji će biti deo aplikacije, moraju biti originalni, ili  trebaju biti noterizovane  kot notera (tamo gde je moguce);

Odgovori trebaju biti što detaljniji i svaki odgovor treba biti rangiran prema pitanjima na osnovu broja/slova svake tačke predstavljene u ovoj aplikaciji. Zahtev mora biti popunjen na osnovu podzakonskih akata koji su gore navedeni.

Aplikacije i sve prateće materijale će biti prihvaćene samo na albanskom ili srpskom jeziku, u skladu sa Zakonom o Službenim Jezicima na Kosovu.

Procjenjivanje primljenih aplikacije u okviru određenog roka od strane  NKM-a će se zasnivati na osnovu Uredbe NKM-2014/02 o Proceni Aplikacije za Izdavanje Dozvole NKM-a.

Poželjno je da sva pitanja u vezi procesa apliciranja, uradite u pismenoj formi, upućujući ih u Odeljenju za Licenciranje Kancelarije Nezavisne Komisije za Medije. Aplikacija  mora biti poslata  u 2  kopije lično, na sledeću adresi:

ul . " Perandori Justinijan ", br. 14, Pejton,10000, Priština.

Za vise informacije posetite  web stranicu NKM-a: www.kpm-ks.org                                

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE