Të licencuarit
3181 - Lajmi_i_plot | KPM

Odlaže se rok za komentare za Nacrt Uredbe o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga

16 March 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), na sastanku održanom 31 januara.2020.godine, odobrila je za javnu raspravu: Nacrt Uredbe o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga i period otvoren za javne komentare bio je od 3 februara.2020.godine do 18 marta.2020.godine.

Uzimajući u obzir trenutnu situaciju stvorenu nakon pojave virusa Covid-19 na Kosovu i najave vanrednog stanja od strane Ministartsva Zdravlja. Bazirajući se na ovu stvorenu situaciju, NKM sa ciljem pružanja dodatne moguđnosti svim zainteresovanim stranama da daju pismene komentare, za gore navedenu uredbu, donela je odluku da produži rok za javne komentare do 30 aprila.2020.godine.

NKM poziva predstavnike pružaoca audiovizulenih medijskih usluga i druge zainteresovane strane, da svoje pismene komentare dostave putem e-maila:info@kpm-ks.org.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE