3349 - Lajmi_i_plot | KPM

OTVORENO PISMO ZA PRUŽAOCE AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA: DA SE ZABRANI GOVOR MRŽNJE

06 April 2021

Upućeno: Pružaocima Audiovizuelnih Medijskih Usluga

Nezavisna Komisija za Medije, Agencija za Polnu Ravnopravnost - Kancelarija Premijera i Kosovski Centar za Rodne Studije sa zabrinutošću prate neke TV emisije koje neprestano promovišu govor mržnje. Putem ovog otvorenog pisma, upućujemo vas da budete oprezni tokom prenosa programskog sadržaja i da preduzmete sve odgovarajuće mere kako biste izbegli sadržaj koji promoviše govor mržnje, vulgaran i uvredljiv jezik, kao i da podstiče ili promoviše bilo koji oblik diskriminacije i netolerancije, sa posebnim naglaskom na direktne prenose gde postoji mogućnost zloupotrebe medijskog prostora od strane gostiju u emisijama Visok procenat žena koje žive pod fizičkim, psihološkim i ekonomskim nasiljem je strukturni problem koji je, između ostalog, i pitanje mentaliteta. A ovaj mentalitet koji je normalizovao nasilje nad ranjivim društvenim grupama, posebno ženama, ne bi smela da dozvoli nijedna televizija, bilo javna ili privatna. Stoga, za nas je izuzetno uznemirujuće što televizije, u ime slobode izražavanja, doprinose promociji mržnje i normalizaciji nasilja putem televizijskih debata, čime oštećuju naše napore za rodnu ravnopravnost i zaštitu ženskih prava posebno i ljudskih prava uopšte. Takav sadržaj, osim što je etički neprihvatljiv ištetan, u potpunoj je suprotnostisa Ustavom Kosova, Konvencijom o Uklanjanju Diskriminacije Žena, Istanbulskom Konvencijom, Krivičnim Zakonikom, Zakonom za Polnu Ravnopravnost, Zakonom o Zaštiti od Diskriminacije i drugih pravnih akata koji garantuju ljudska prava. Mi cenimo ulogu medija kao vitalnu za organizaciju javnog i privatnog života i zaštitu prava osetljivih društvenih grupa. Takođe, prepoznajemo potencijal koji mediji nose za društvenu transformaciju kada se bave novinarstvom u vezi sa obavezama koje proizilaze iz Etičkog Kodeksa i drugih važećih zakona. Stoga, govor mržnje prisutan u ovim medijima je nepodnošljiv i direktno šteti društvenim uzrocima, utičući na javno mnjenje. Prisustvo govora mržnje na lokalnim televizijama je praksa koju treba zaustaviti. Na osnovu ovoga, zahtevamo brzu reakciju svih medija u vezi sa zakonskim obavezama koje štite i promovišu ljudska prava kao osnovnu vrednost i koji uspostavljaju novinarsku etiku. U drugom slučaju, NKM, APR i KCRS su odlučni da slede sve pravne puteve za denuncijaciju i borbu protiv takve prakse.

Nezavisna Komisija za Medije

Agencija za Polnu Ravnopravnost- Kancelarija Premijera

Kosovski Centar za Rodne Studije