3352 - Lajmi_i_plot | KPM

OBJAŠNJENJE ZA JAVNO MNJENJE

21 April 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) razjašnjava javnom mnjenju da tokom izveštavanja NKM-a Komisiji za Lokalnu Upravu, Regionalni Razvoj i Medije Skupštine Kosova, NIJE traženo da se postupak amandamentiranja Zakona o NKM-u je uključi pitanje regulisanja online medija u okviru nadležnosti NKM-a, kao što je predstavljeno javnosti putem nekoliko portala.

NKM je zatražila da se u postupku amandamentiranja Zakona o NKM-u,  obezbede nadležnosti u vezi sa audiovizuelnim medijskim uslugama distribuiranim na online platformama, kao što je preporučeno u Izveštaju o Napretku Kosova za 2020.godinu, Parlamenta i Saveta Evrope na osnovu direktive Direktive 2018/1808 Parlamenta i Saveta Evrope o Direktivi o Audiovizuelnim Medijskim Uslugama (Audiovisual Media Services Directive).

Na osnovu Izveštaja o Napretku Kosova za 2020. godinu, koji je izradila Evropska Komisija i Direktive 2018/1808 Parlamenta i Saveta Evrope o audiovizuelnim medijskim uslugama, NKM je predložila relevantnoj Komisiji Skupštine Kosova da u procesu amandamentiranja Zakon o NKM-u predviđa nadležnosti u pogledu regulacije audio-vizuelnih medijskih usluga na internetu (online), uključujući nove usluge kao što su Catch up TV, Video on Demand, Veb TV i Video Sharing Platforms.

Izveštaj o napretku za 2020. godinu, između ostalog, navodi da “NKM nema ovlašćenje da licencira i monitoriše audiovizuelne medijske usluge na internetu (online), iako su one već obuhvaćene Direktivom o Audiomedijskim Uslugama”.

Takođe, prema ovom Izveštaju, navodi se da „... ali njegove nadležnosti takođe treba proširiti na online audiovizuelne medijske usluge (npr. Catch up TV, video on demand dhe ueb TV)“

U Direktivi 2018/1808 o Audiovizuelnim Medijskim Uslugama naglašava se, da je tehnološki razvoj omogućio stvaranje novih vrsta usluga i korisničkog iskustva.

Kao rezultat ovoga, promenile su se i navike gledalaca da gledaju audiovizuelni sadržaj, sa posebnim naglaskom na nove generacije koje prelaze na prenosive uređaje za gledanje audiovizuelnog sadržaja. Nove vrste sadržaja, poput video klipova ili sadržaja koji generišu korisnici, dobijaju sve veći značaj, a novi akteri, uključujući pružaoce usluga video na zahtev (providers of video-on-demand services)  i platforme za razmenu video zapisa (video-sharing platforms),  su već dobro uspostavljeni. Prema ovoj Direktivi, ova konvergencija medija zahteva  ažurirani pravni okvir kako bi se odrazio razvoj tržišta i postigla ravnoteža između pristupa uslugama sadržaja na internetu (online), zaštite potrošača i konkurencije.

Stoga, NKM objašnjava javnom mnenju, novinarima i svim medijima da se NE radi o širenju njegovih nadležnosti u regulisanju online medija (portala), već o audiovizuelnim medijskim uslugama na internetu (online), kako je gore objašnjeno.

Predlog NKM za izmenu zakona o NKM-a, zasnovan je na Izveštaju o Napretku SE-a za 2020.godinu, kao i na Dirketivi AVMS 2018/1808. Stoga, NKM ostaje dostupan javnosti i zainteresovanim stranama da u bilo koje vreme pruže pojašnjenja u vezi sa iznetim predlozima, u vezi sa amandamentiranja zakonodavstva koji regulišu oblast medija.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE