Të licencuarit
3378 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

02 August 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 29. jula 2021. godine, pod predsedavanjem predsednika IMC -a, gospodina Kshevata Latifija, održala je deveti redovni sastanak za ovu godinu. U početku je Odbor odobrio dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

Na ovom sastanku prema dnevnom redu, NKM je razmotrila pravne slučajeve u vezi sa kršenjem Zakona br. 04 / L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije, odnosno član 28, stav 1, koji propisuje da:

„Licencirane audiovizuelne medijske usluge moraju podnositi godišnji izveštaj NKM -u, koji uključuje informacije o programu i akciji u skladu sa uslovima licence, zajedno sa detaljnim finansijskim izveštajem i drugim podacima predviđenim zakonom.“.

Dakle, pružalac medijskih usluga, prema članu 28. Zakona o MOS -u, dužan je da podnese godišnji izveštaj MOS -u u vezi sa programom i akcijom u skladu sa uslovima licence zajedno sa detaljnim finansijskim izveštajem i drugim informacijama.

Nezavisna Komisija za Medije je utvrdila da čak i nakon isteka roka utvrđenog članom 28. Zakona o MOS, dole navedeni pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) nisu postupili u skladu sa Zakonom o MOS, ne podnoseći godišnji izveštaj za 2020. Komisija je pregledala sve ove slučajeve kršenja zakona i nakon pregleda zaključila je da su u svim tim slučajevima utvrđeni entiteti koji krše zakone.

Nakon razmatranja pravnih slučajeva kršenja, Komisija je odlučila da sljedeći mediji budu sankcionisani mjerom opomene.

Radio Dodona, Rapital FM, Radio 7 Kosova, Radio Kent FM, Radio klub FM, Top Iliria Radio, Radio kriterijumi Obilik, Radio Kent FM2, Radio Urban FM, Tv Zoom, Tv Kosova kanal, Olti TV, Mbtv, Tv dijaspora, A9 International, Tvr, TV dijalog, Premier Songs, Tv Llapi, Labia Tv, Balkan Hot, Balkan Hot 2, Tv Tajna, Telebet, Decija Tv, American Tv Of Kosova i Click Channel.

Takođe u vezi sa kršenjem člana 28. Zakona o MOS, Nezavisna komisija za medije je utvrdila da su sledeći navedeni mediji, koji su 2020. sankcionisani Ukorima zbog kršenja člana 28. Zakona o MOS, zbog nepoštovanja godišnjeg izveštaja za 2019. godine, uprkos odluci NKM o sankcionisanju, nisu postupili u skladu sa članom 28. Zakona o MOS.

Radio Capital FM, Radio Urban FM Prizren, Radio Kent FM Priština, Radio Urban FM, Radio Kent FM 2 Mamuša i kanal Tribuna.

Komisija NKM je pregledala sve ove slučajeve kršenja zakona i zaključila da su ove OCD prekršile zakonodavstvo, pa je Komisija odlučila da ove OCD treba sankcionisati sankcijom sa novčanom kaznom u iznosu od hiljadu ( 1000) evra., U skladu sa članom 30. stav 1.3. Zakona o MOS.

- Žalba g. Shkelzen Morina protiv KTV - nakon pregleda slučaja, Komisija je utvrdila da je KTV u pogledu navoda o kršenjima, nepreciznostima, neravnoteži, pristrasnosti, ličnim napadima, kršenju individualnih prava postupila u skladu sa Etičkim kodeksom KKPM 2016/03. Dok je, u vezi sa navodima MPJD-a u vezi sa pravom reagovanja, NKM utvrdila da je KTV sa nepotpunim emitovanjem reakcije stranke žalbe prekršila član 10, stav 1, Etičkog kodeksa KKPM-2016/03. Stoga je Komisija odlučila da KTV sankcioniše opomenama, a KTV je obavezna da u roku od (7) dana emituje reakciju tužioca, kako je definisano članom 10. stav 2. Etičkog kodeksa KKPM-2016/03.

Nakon sastanka, Komisija je uputila nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja.

Pregledani slučajevi su se ticali zahteva za dodatne radio frekvencije, zahteva za prestanak dozvole operatora distribucije i zahteva za promenu vlasništva. Pregledani slučajevi licenciranja navedeni su na sledeći način:

- Eagle - Odlluka za prestanak licence Operatora distribucije;

- Radio Festina - Odlluka za promenu vlasništva;

- Papirni radio - Odlluka za promjenu vlasništva;

- Connect ISP - Odlluka za prestanak licence operatora distribucije; I

- TV Siri Vision - Odlluka za promenu vlasnika.

Nakon što je pregledala preporuke Izvršne kancelarije za svaki od gore navedenih slučajeva, Komisija je zaključila da svi zahtevi ispunjavaju pravne kriterijume NKM -a i odlučila je da odobri sve preporuke.

Na ovom sastanku, Komisija je raspravljala o odluci NKM -a da suspenduje uredbu br. NKM-2017 / 02ka, uzimajući u obzir činjenicu da su nakon pokretanja postupka za izmenu Uredbe uočena pitanja koja zahtevaju duže vreme za ocenu i da procedure za izmenu ove Uredbe i preispitivanje kriterijuma licenciranja zahtevaju relativno dugo vreme Tokom i uz konsultacije sa praksama drugih zemalja, Komisija je odlučila da obustavi izdavanje dozvola, tako da se obrađuju eventualni zahtjevi za izdavanje dozvola i potencijalnim kandidatima se daju dozvole za emitovanje do stupanja na snagu nove Uredbe. Dok je odluka o pokretanju postupka za izmenu i dopunu Uredbe o pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga IMC-2017/02 na snazi.

Nezavisna Komisija za Medije