Të licencuarit
3396 - Lajmi_i_plot | KPM

Nezavisna Komisija za Medije održala je završni sastanak sa predstavnicima pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga u regionu Prištine

17 September 2021

Dana 17. septembra 2021. godine, Nezavisna Komisija za Medije održala je završni sastanak sa medijima u regionu Prištine, u okviru nedelje regionalnih sastanaka sa licence NKM-a.

Sastanak je započeo predstavljanjem medijskog zakonodavstva u vezi sa izbornim procesom, jer je od posebnog interesa za medije izvještavanje o izbornoj kampanji za lokalne izbore 2021. godine. Glavna tačka je predstavljena zakonodavstvom iz Poglavlja VIII Izbornog zakona i podzakonskih akata. NKM i Uredba 2013/03 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama i Etički kodeks i Uredba o audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama, kao i najčešća kršenja od strane medija koje je NKM identifikovala.

Kao i prethodnih puta, NKM je izradila Izborni vodič za NKM koji je prosleđen medijima najmanje nedelju dana pre izbora, što predstavlja sažetak ključnih tačaka svih delova medijskog zakonodavstva u vezi sa izbornim procesom.

Glavne tačke diskusije bile su približno iste kao i na drugim regionalnim sastancima sa medijima, s obzirom na to da su stagnacija ili problemi vlasnika licenci uglavnom na određenim tačkama. Diskusija je stoga bila usredsređena na sadržaj komercijalnih političkih komunikacija tokom predizborne kampanje, fer, korektno, objektivno i nepristrasno izveštavanje, fer i nepristrasno predstavljanje političkih subjekata u programima, poštovanje izborne tišine gde je emitovanje zabranjeno ili objavljivanje bilo kakvog materijala na aktivnost kampanje (24 sata pre otvaranja biračkih mesta do zvaničnog zatvaranja biračkih mesta). Takođe na ovom sastanku raspravljalo se o trajanju oglasnog mjesta i razjašnjeno je da vrijeme emitovanja sa plaćanjem i bez plaćanja, da mediji nisu odgovorni ako politički subjekti ne iskoriste predviđeno vrijeme. Dok je u vrijeme besplatnog emitovanja bilo razjašnjeno da se može obezbijediti u obliku učešća u debatama, programima za diskusiju, intervjuima izvan redovnih informativnih programa koji se pružaju, ili kao besplatne političke reklamne tačke.

Što se tiče objavljivanja istraživanja javnog mnjenja, razjašnjeno je da je objavljivanje ili prenošenje rezultata istraživanja javnog mnjenja zabranjeno, uključujući izlazak na birališta (24 sata pre zvaničnog zatvaranja biračkih mesta i do kraja izbornog procesa. mediji u odnosu na NKM je vođenje dnevnika za evidentiranje vremena emitovanja i drugih medijskih izlaganja, za plaćeno i neplaćeno oglašavanje, aktivnosti kampanje za svaki politički subjekt i njihovo dostavljanje NKM -u.

Što se tiče zaštite dece i maloletnika u medijima, sa fokusom na izbornu kampanju, ali i van nje, razgovaralo se o sponzorisanju dečijih programa i stavljanju proizvoda u emisije kao kršenje koje je utvrdila NKM, dozvoljenom vremenu emitovanja i načinu kategorizacija programa za mlade, zvučna signalizacija i upozorenje na program.

Pored toga, potrebno je obratiti dužnu pažnju na dostojanstvo dece i maloletnika koji su deo ili su uključeni u programe (bez obzira na pristanak roditelja, zakonskog staratelja. Lični podaci o maloletnicima, kao i detalji o njihovoj porodici i privatnom odnosu) život, neće se emitovati u slučajevima kada prenos takvih informacija može naštetiti njihovom blagostanju, dok je u programima uživo (rasprave / intervjui itd.) obaveza pružaoca medijskih usluga da preduzme odgovarajuće radnje. zabranjena je upotreba vulgarnog ili uvredljivog jezika od strane učesnika, iznenađenja ili neplanirani intervjui („zasede“) dece i maloletnih lica i nije dozvoljena upotreba i prisustvo dece na raznim promotivnim mestima političkih partija.

A glavna tačka o kojoj se razgovaralo bila je obaveza da pružaoci medijskih usluga ne treba da emituju intervjue ili fotografije dece mlađe od 14 godina u vezi sa pitanjima koja se odnose na njihove porodice, bez prethodnog pristanka roditelja ili odrasle osobe u naplatiti za dete.

Nezavisna Komisija za Medije