Të licencuarit
3425 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao javnu raspravu o Nacrtu Uredbe o pružaocima audio i audio-vizuelnih medijskih usluga

08 November 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u skladu sa članom 8. Zakona br. 04/L-44 o NKM, 8. novembra 2021. godine, organizovala je javnu raspravu kako bi ponovo stavila na raspolaganje javnosti i zainteresovanim stranama nacrt Uredbe o pružaocima audio i audio-vizuelnih medijskih usluga. Ovim nacrtom se uvodi amandman na Uredbu NKM iz 2017. godine.

Predstavnici NKM su još jednom predstavili nacrt sa novim predlozima za izmene, koji je bio u javnoj konsultaciji, kao i komentare javnosti koje je NKM dobila tokom 21-dnevnog perioda javnih konsultacija. Nacrt ove uredbe stavlja se na javnu raspravu, gde je poziv za javno davanje komentara bio otvoren od 27. septembra 2021. do 15. oktobra 2021. godine. Pitanje, NKM je odlučio da produži rok za otvoreni period za javne komentare do 22. oktobra 2021. godine i za sve to vreme zainteresovane strane su imale priliku da pošalju svoje komentare NKM.

NKM je pregledala sve komentare i one koji su argumentovani na pravnoj osnovi, stavila ih je u ovaj nacrt. Sada je NKM odlučila da još jednom pozove zainteresovane strane na ovu raspravu, da čuju njihove komentare pre nego što je finalizira i odobri uredbu.

Nakon okruglog stola, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove i mišljenja o predmetnom nacrtu propisa i daju svoje komentare i sugestije.

Na kraju sastanka, NKM je obavestila prisutne stranke da će u nastavku rada na Nacrtu uredbe, NKM uzeti u obzir sve primedbe i predloge i komentare zasnovane i pravno argumentovane, koji su takođe izneti tokom javne rasprave.

Nezavisna Komisija za Medije