Të licencuarit
3440 - Lajmi_i_plot | KPM

Nezavisna Komisija za Medije usvaja Uredbu o pružaocima audio i audio-vizuelnih medijskih usluga

17 December 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 7. decembra 2021. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM g. Dževata Latifija, održala osamnaestu redovnu sednicu za 2021. godinu. Prvo je Komisija usvojila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa poslednji sastanak.

Prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila nacrt Uredbe o pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga. U vezi sa procesom izmene podzakonskih akata, NKM je na osnovu člana 3. stav 2. tačka 11. Zakona o NKM pokrenula proceduru za izmenu Uredbe o pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga.

Kako je predviđeno procedurama za donošenje podzakonskih akata (član 8. Zakona o NKM, Zakon br. 04/L-44), NKM je u skladu sa Zakonom stavila na javnu raspravu o nacrtu uredbe, javne konsultacije su započeta 27. septembra 2021. godine i trajala je do 15. oktobra 2021. godine. Svi zainteresovani su imali priliku da daju svoje pisane komentare / primedbe na predlog / izmene i dopune Nacrta Uredbe o pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga. Takođe, NKM je 8. novembra 2021. organizovao javnu raspravu kako bi ponovo stavio na raspolaganje javnosti i zainteresovanim stranama nacrt Uredbe o pružaocima audio i audio-vizuelnih medijskih usluga.

Svi pristigli komentari koji su bili osnovani ugrađeni su u nacrt uredbe.

Stoga je Komisija nakon razmatranja nacrta, na osnovu člana 8 stav 2, Zakona o NKM br. 04/L-44, doneo je Uredbu o pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga.

Uredba o pružaocima audio i audiovizuelnih medijskih usluga NKM-2021/01 stupa na snagu danom potpisivanja i stavlja van snage Uredbu NKM-2017/02.

Nezavisna Komisija za Medije