Të licencuarit
3524 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

01 September 2022

Nezavisne Komisije za Medije (NKM) je 29. avgusta 2022. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g. Dževata Latifija, održala svoj trinaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmatrala više pravnih predmeta.

Nezavisna komisija za medije, u cilju procene usaglašenosti nosilaca licenci sa podzakonskim aktima KPM-a, izvršila je njihov monitoring. Prema nalazima procesa monitoringa, NKM je pokrenula nekoliko pravnih slučajeva u vezi sa kršenjem zakona Nezavisne komisije za medije.

Komisija je razmotrila ove slučajeve i nakon pregleda odlučila je sledeće:

  • Kanal 10 – kršenje Uredbe KPM-2013/01 za zaštitu dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama. Nakon ispitivanja, Komisija je odlučila da OSHMA Kanal 10 sankcioniše merom Primedba;
  • Klan Kosova – kršenje Uredbe KPM-2013/01 za zaštitu dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama. Nakon ispitivanja, Komisija je odlučila da OSHMA Klan Kosova sankcioniše merom Primedba;
  • KTV – kršenje Uredbe KPM-2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama. Nakon ispitivanja, Komisija je odlučila da OSHMA KTV sankcioniše merom Primedba;
  • MTV Kosovo – kršenje Uredbe KPM-2013/01 za zaštitu dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim servisima. Nakon ispitivanja, Komisija je odlučila da OSHMA MTV Kosova sankcioniše merom Primedba;
  • TE 7 – Nakon razmatranja, Komisija je odlučila da ovaj slučaj odloži za sledeći sastanak;
  • TV Mir – kršenje Uredbe KPM-2013/01 za zaštitu dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim servisima. Nakon uvida, Komisija je odlučila da OSHMA TV Mir sankcioniše merom Primedba.

Prema dnevnom redu, Komisija se bavila i nekoliko slučajeva izdavanja dozvola. Razmotreni slučajevi su se odnosili na zahteve za: promenu vlasništva, licenciranje OSHMA preko operatora distribucije. Nakon razmatranja preporuka Izvršne kancelarije za ove slučajeve, Komisija je odlučila:

  • Veliki brat 1 - zahtev za licenciranje OSHMA preko operatera distribucije, odložen za sledeći sastanak;
  • Zahtev Big Brother 2 za licenciranje OSHMA preko operatera distribucije, odložen za sledeći sastanak;
  • Radio Aktiv – Usvaja se zahtev za promenu vlasništva.

Takođe, Komisija je ispitala i pitanje odobravanja Opštih uslova licence za OSHMA on Demand kao i Prijavnog formulara „Video on Demand“. Nakon razmatranja, Komisija je odlučila da ovu tačku odloži za naredni sastanak.

Komisija je razmotrila i predlog za formiranje „Komisije za ocenu zahteva za licencu KPM-a“, nakon razmatranja, Komisija je dala saglasnost na ovu odluku.

Komisija je odobrila i Izveštaj o monitoringu „Zaštita dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim servisima“, čiji je monitoring sproveden tokom jula 2022. godine.