Të licencuarit
3570 - Lajmi_i_plot | KPM

An inter-institutional meeting of IMC, AKRK and ARKEP was held

18 May 2023

Dana 17.05.2023. godine, u kancelarijama Autoriteta za konkurenciju, održan je tripartitni sastanak između institucija Republike Kosovo: Nezavisne komisije za medije (NKM), Autoriteta za konkurenciju (AKRK) i Regulatornog autoriteta za elektronske komunikacije (ARKEP).

Na ovom sastanku, između ostalog, razgovarano je o pitanjima koja se odnose na rad, ulogu i mandat tri relevantne institucije, kao što je razmena informacija kao veoma važan element za slučajeve koji potencijalno rezultiraju kršenjem zakona o zaštiti konkurencija preduzeća telekomunikacija, interneta i kablovske koja su licencirana od strane regulatora.

Sektor telekomunikacija je doživeo značajan napredak poslednjih godina kao rezultat uvođenja novih tehnologija u telefonskim, internetskim i kablovskim uslugama.

Tehnološki napredak i inovacije su stvorili nove proizvode i nova tržišta, omogućavajući novim učesnicima da brzo steknu poziciju i uticaj. Konkurencija i regulativa treba da budu integrisani jedno u drugo da bi se pratila/istražila tržišna moć/pozicije operatera.

Zakon „O zaštiti konkurencije“ zahteva saradnju Antimonopolskog tela sa institucijama centralne i lokalne administracije. U tom kontekstu, neophodno je ojačati saradnju ovih regulatornih organa. U cilju povećanja primenljivosti zakona, Agencija za zaštitu konkurencije sarađuje i ostvaruje interakciju sa ovim institucijama. Određivanjem i uzajamnim priznavanjem ovih odgovornosti izbegava se preklapanje pravnih akata koje donose ove institucije i izbegava se mešanje u zakonska ovlašćenja jedne druge.

Takođe, pomenuto je da se u pojedinim slučajevima vezanim za profesionalne dileme koje se javljaju tokom istrage, nadležne institucije međusobno pomažu stručnim licem u toj oblasti.