296 - Legjislacioni | KPM

U cilju ispunjavanja ustavnih (Član 141 Ustava Republike Kosovo)  i zakonskih (Zakon br. 04/L-44) obaveza, Nezavisna Komisija za Medije donosi podzakonska akta za regulisanje radiodifuzije i audiovizuelnih medijskih usluga, u skladu sa međunarodnim standardima.