Të licencuarit
305 - Telicencuarit | KPM

LICENCIRANJE AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

Da obavlja delatnost u oblasti audio-vizuelnih medijskih usluga u Republici Kosovo u skladu sa Zakonom br. 04/L-44 za Nezavisnu komisiju za medije, potrebna je dozvola za emitovanje koju izdaje Nezavisna komisija za medije (IMC)

Dozvole za emitovanje i njihovo obnavljanje su na period od sedam (7) godina za radio prenose, dok je za audiovizuelne medijske usluge i za mrežne operatere za pružanje medijskih usluga sa audio-vizuelnim sadržajem period deset (10) godina. Licence koje izdaje NKM ne mogu se koristiti ili prenositi bez prethodnog pismenog odobrenja i odobrenja NKM-a.

Licencirani subjekti moraju postupati u potpunosti u skladu sa Zakonom br. 04/L-44 za KPM, sa Uredbom NKPM-2021/01 O Pruzaocima Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga, kao i sa svim podzakonskim aktima definisanim od strane NKM-a.

Na osnovu zakona br. 04/L-44, NKM, podzakonskim aktom, može da odobri i primeni druge kriterijume za licenciranje i obnavljanje licence, u zavisnosti od vrste i kategorije licence koju će izdati.

Izdavanje novih dozvola za audio-vizuelne medijske usluge objavljuje se sa svim relevantnim informacijama koje se traže od kandidata, metodologijom i kriterijumima za ocenjivanje prijava, utvrđenim naknadama i kategorijom licence.

U skladu sa  PLANOM FREKVENCIJA Emisije koji je dostupan za Republiku Kosovo, NKM je dodelio dovoljno frekvencija Javnom RTV servisu kako bi mu omogućio da stanovništvu Kosova ponudi radio i televizijsko pokrivanje u najvećoj mogućoj meri.