296 - Legjislacioni | KPM

Me qëllim të përmbushjes së obligimeve kushtetuese (Neni 141 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës) dhe ligjore (Ligji Nr. 04/L-44), Komisioni i Pavarur i Mediave nxjerr akte nënligjore për rregullimin e transmetimit dhe të shërbimeve mediale audio-vizuale, në pajtim edhe me standardet ndërkombëtare.