Të licencuarit
308 - Telicencuarit | KPM

Kërkesë për ndryshim license

Palët e licencuar në KPM mund të paraqesin kërkesa për ndryshime në pakon e licencës së KPM-së si:   

- Ndryshim i pronësisë së licencës; 

- Ndryshimi i llojit të biznesit; 

- Ndryshimi i skemës programore; 

- Ndryshimi i lokacionit të transmetimit; 

- Ndryshimi i parametrave teknik të transmetimit; 

- Ndryshimi i kategorisë së transmetimit; dhe

- Ndryshim i emrit të të licencuarit.