GaleriaLinkoviMapa Sajta |   ShqipSrpskiEnglish
DOBRODOŠLIZA NKM-ULEGISLACIJALICENCIRANJEDIGITALIZACIJAŽALBE/PJDPUBLIKACIJEDokumentiKontakt

LEGISLACIJA

L
U cilju ispunjavanja ustavnih (Član 141 Ustava Republike Kosovo)  i zakonskih (Zakon br. 04/L-44) obaveza, Nezavisna Komisija za Medije donosi podzakonska akta za regulisanje radiodifuzije i audiovizuelnih medijskih usluga, u skladu sa međunarodnim standardima.Savet NKM je prvobitno usvojio podzakonska akta koja određuju Pravila postupka, Politike Saveta NKM za javnu izradu pravila, Politiku za radiodifuziju, Uputstva za izricanje sankcija vlasnicima licenci i Kodeks etike za članove NKM.

U skladu sa zakonom o NKM iz 2007. godine, NKM je usvojila:
 
•   Odluku SNKM – 2007 - 01 o nivou i načinu određivanja takse za licencu za radio i televizije;
•   Uredbu SNKM – 2007- 04 o kablovskoj distribuciji radio-televizijskih programa na Kosovu;
•   Odluku SNKM – 2007/05 o nivou i načinu određivanja takse za licencu za kablovske operatore i provajdere programskih usluga ; i 
    
•   Uredbu SNKM – 2007/06  o reklamiranju za emitere.

NKM je, 2009. godine, prilikom sastavljanja sekundardnog zakonodavstva i paketa za dugoročno licenciranje elektronskih medija NKM je usvojila sledeća podzakonska akta:

• Uredbu SNKM 2009/01- za emiter o zaštiti dece i maloletnika od štetnog programskog sadržaja;

•  Uredbu SNKM 2009/02 o kvalifikacijama za izdavanje licence NKM za emitovanje;
•  Uredbu SNKM 2009/03 o saglasnosti sa obavezama autorskog prava,  i
•  Izmena i dopuna Uredbe SNKM – 2007/06 za emitere u vezi sa reklamiranjem menjajući je u Uredbu SNKM 2009/04 o audiovizuelnoj komercijalnoj komunikaciji, u skladu sa direktivom AVMS EU.

2010. godine je izmenjen kodeks ponašanja elektronskih medija, na snazi od 2000. godine donet od strane Privremenog komesara za medije, zakonitog prethodnika NKM, kao i Odluka 2007/05 o nivou i načinu plaćanja takse za licencu kablovskih operatora i provajdera programskih usluga preko kabla i Odluka SNKM 2008/01 o nivou i načinu plaćanja takse za licencu radio i televizija koje su bile odvojene za kablovske operatore i provajdere programskih usluga i emitere, a koje su se sprovodile od 2008. godine.

Izmene ova dva značajna akta su usvojene od strane Saveta NKM i stupile su na snagu 15. decembra 2010. godine rezultirajući novim kodeksom za audiovizuelne medijske usluge i jednom uredbom koja, u skladu sa zakonom o NKM, određuje nivo i način plaćanja takse za sve kategorije i vrste licenci. Pored ovih amandmana, ranije donetim aktima se dodaju i:

• SNKM - 2010/01 Kodeks ponašanja audiovizuelnih medijskih servisa;  i
• SNKM-2010/02 Uredba o nivou i načinu plaćanja takse za licencu za audiovizuelne medijske servise.


 
© KPM 2000-2010 - Sva prava zadržana
O namaRSS Feed