Të licencuarit
313 - Kpm | KPM

Në kuadër të Komisionit të Pavarur të Mediave funksionon Zyra Ekzekutive si organ i dytë i këtij institucioni të pavarur. Zyra Ekzekutive udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv i cili ndihmon Komisionin e KPM-së në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive sipas Ligji Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave

Në bazë të Ligjit  Nr. 04/L-44 Kryeshefi Ekzekutiv:

  • menaxhon me nëpunësit civilë të KPM-së,
  • me financat dhe me burimet tjera të financimit,
  • ofron këshilla për politikat e KPM-së,
  • siguron zbatimin e vendimeve, politikave dhe masave tjera të KPM-së në mënyrë efektive si dhe
  • bënë koordinimin e punëve me institucionet tjera.

Kodi i mirësjelljes për nënpunësit e  Zyrës Ekzekutive të KPM

Rregullore për procedurën e rekrutimit dhe emërimit në Zyrën Ekzekutive të KPM Nr.02_2021

Rregullore për Disiplinë në Komisionin e Pavarur të Mediave Nr.05_2021

Rregullore për zgjidhjen e ankesave në Komisionin e Pavarur të MediaveNr.04_2021