Të licencuarit
339 - Kpm | KPM

Me Planin Kombëtar të Radio Frekuencave në Republikën e Kosovës janë caktuar brezet radiodifuzive si  në vijim:

1.  Për shërbimin radio-difuziv FM është përcaktuar brezi frekuencor   87.5 – 108.0 MHz

Lidhur me shfrytëzimin e frekuencave në  këtë brez është dhënë në formë tabelare:

2. Për shërbimin radio-difuziv TV  janë përcaktuar këto breze frekuencore: (174 – 230 MHz) TV brezi III - TV analog (tokësor) dhe (470 – 86o MHz) TV brezi IV/V – TV analog (tokësor)

Lidhur me shfrytëzimin e frekuencave në  këto breze është dhënë në formë tabelare: